Arealer for SFO

Innholdet som er samlet her under omhandler planlegging og utforming av arealer som i hovedsak er beregnet for bruk av skolefritidsorningen (SFO) og aktivitetsskolen (AKS).

18.01.2016

Denne artikkelen tar for seg viktige valg som må tas i planleggingen av arealer spesielt beregnet for skolefritidsordningen (SFO). Stikkord er lokalisering, størrelse på arealer, grad av sambruk og plassering av funksjoner.

18.01.2016

Sambruk med skolens øvrige arealer gir en mer effektiv arealbruk og bedre muligheter for varierte aktiviteter.

17.01.2016

Opplæringsloven § 13-7 pålegger alle kommuner å ha et skolefritidstilbud (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn.