Teie skole, Nøtterøy

05.03.2015

Nye Teie skole stod ferdig høsten 2012 som en moderne 1-7 skole. Barneskolen overtok de gamle lokalene til Teigar ungdomsskole, og før innflytting ble eksisterende bygg totalrehabilitert og utvidet med et tilliggende nybygg. Bygget fordeler seg over to plan og er tegnet av Spir Arkitekter AS.


 Korte fakta:

 • Navn: Teie skole
 • Adresse: Grindstuveien 31, 3163 Nøtterøy
 • Skoletype: barneskole
 • Nettadresse: http://www.teieskole.no/
 • Dimensjonerende elevtall: 450
 • Ferdigstilt: 2012
 • Bruttoareal:  
 • Arkitekt: Spir Arkitekter AS

Bildet over: Teie skole (Foto: Nøtterøy kommune) 

Inngangsparti

Bygget har en hovedinngang og to elevinnganger, alle med tilgang fra skolegården. 1.-2. trinn og 3., 4. og 5.trinn benytter hver sin elevinngang i byggets andre etasje, mens 6. og 7. trinn bruker skolens hovedinngang som er på første plan.

Generelle læringsarealer

Hvert trinn disponerer en egen base i bygget som består av klasserom, grupperom og fellesareal. Rommene er av ulik størrelse og bidrar med dette til variasjon og fleksibilitet. Basene har ulik utforming, men felles er at klasserom ligger langs fasade-/vinduer mens fellesrom er plassert sentralt i basen, i byggets indre sone. Alle klasse-/grupperom som vender ut mot basens fellesareal har store glassfelt innfelt i vegger og dører.

Noen grupperom har kun inngang fra klasserommet eller kun inngang fra fellesareal, mens andre har begge deler.

SFO (Skolefritidsordningen)

Skolen har et SFO-tilbud for 210 barn. SFO har eget areal samtidig som de benytter småskoletrinnets arealer og et formingsrom.

Spesialutstyrte læringsarealer

Spesialutstyrte læringsarealer er plassert i underetasjen. Skolen har spesialutstyrte læringsarealer for fagene mat og helse, musikk, kunst og håndverk og naturfag. Alle spesialutstyrte arealer er dimensjonert for minst 15 elever. Skolen har ikke egne kroppsøvingsfasiliteter, men benytter Nøtterøyhallen som ligger med 5-10 minutters gange fra barneskolen.

For kunst og håndverk har skolen flere arbeidsrom for ulike aktiviteter innen faget, som keramikkrom, sløydrom og rom for tegning og tekstil. Rommene fremstår som lyse og oversiktlige.
Naturfagrom

Naturfagrommet har demonstrasjonsbenk for lærer og mobile elevarbeidsbord med generelt utformede arbeidsplasser. Rommet har egen utgang til skolens uteområde. I rommet er det plassert en vaskerenne med tre kraner. I tilknytning til rommet er det også et rom for forberedelse. Mellom naturfagsrommet og forberedelsesrommet er det benyttet glassfelt i veggen for å ivareta oversiktlighet.

Fellesareal

Ved hovedinngangen ligger skolens samlingssal med kantine, amfi og scene. I amfiet er det plass til å samle hele skolen. Scenen er fast og opphøyd.
Biblioteket ligger i andre etasje med nærhet til småskoletrinnets baser.

Personalarealer

Arbeidsplasser og spise- og pauserom for personalet ligger samlet i andre etasje. Lærerarbeidsplassene er sentraliserte og organisert etter team. I hvert teamrom er det plass til 6 lærere. Mellom to og to teamrom er det et lite møterom for cirka 4 personer. Ledelsen, sosiallærer og helsesøster har cellekontorer.

Andre personalarealer:

 • Personalrom med kjøkken og ulike sittegrupper med plass til cirka 50 personer.
 • Møterom for 20 personer
 • Møterom for 12 personer
 • Personalgarderobe

Lokalisering og uteområde:

Skolen ligger nord på Nøtterøy og har nærhet til sjø og skog. All biltrafikk, parkering og varelevering er lagt på et nedre nivå, konsentrert til østsiden av området. Selve skolegården ligger som et bilfritt område på øvre plan – som tilsvarer 1.etasje nivå – med direkte tilkomst til alle elevinnganger og med god forbindelse til naturarealene i Teieskogen.

Uteområdet byr på varierte aktiviteter med tilgang på ulike lekeapparater, ballspillbaner og sittegrupper.

 


 

Teie skole var befaringsskole under Udirs nasjonal konferanse for fysisk læringsmilljø som ble arrangert i Tønsberg og Nøtterøy i september 2015.

Skolens nettadresse: www.teieskole.no