Torvastad skole og kultursenter, Karmøy

04.03.2016

Torvastad skole og kultursenter ble tatt i bruk høsten 2015 og erstattet da de to skolene Håland og Hauge helt nord på Karmøy i Rogaland. Den nye to-parallelle barneskolen er dimensjonert for 350 elever fra 1. - 7. klassetrinn, og skolen har i dag omkring 40 ansatte. 


Korte fakta:

  • Navn: Torvastad skole og kultursenter
  • Adresse: Hålandvegen 150, 4260 Torvastad
  • Web-adresse: https://torvastad.vigilo.no
  • Skoletype:  Barneskole 1-7
  • Elevkapasitet: 350
  • Byggeår:   Ferdig høsten 2015
  • Bruttoareal:  ca. 5000 kvm
  • Arkitekt: Vikanes Bungum arkitekter AS

 

Skolen har også kulturhusfunksjoner med blant annet en storsal for større arrangementer. Skolen skal ha en tydelig kulturprofil, og skal være en arena som gir rike muligheter for pedagogisk og kulturell nytenkning. Samlokalisering og tilrettelegging for sambruk av lokaler har vært sentralt i planleggingen. Skole og kultursenteret vil være i bruk fra kl. 07.00 til 22.00 på hverdager, i tillegg til kulturarrangementer i helgene. Det er et mål at kultursenteret skal fungere som et samlingspunkt og en aktiv møteplass.

Skolebygget er lagt i en vinkel som omkranser et felles uteanlegg for lek og aktiviteter mot sør og vest. Yttervegger består hovedsaksaklig av upigmentert stående trekledning. Vindusfelt fra gulv til himling danner en rytme i fasaden og deler opp de lange fasadene.

Inngangsparti

Alle hjemmeområdene har egne innganger fra uteområdet. Inngangene er markert med partier i fargerike trespiler og takoverbygg. Trinnarealene i 2. etasje har hovedtilkomst via utvendig trapp, men elevene kan også bevege seg rundt i bygget innendørs.

Generelle læringsarealer

Klasserommene er organisert i hjemmeområder for hvert trinn med en kapasitet på ca. 50 elever. Hvert hjemmeområde har 4 rom i ulike størrelser til disposisjon, samt eget lagerrom. Det er 7 slike hjemmeområder i skoleanlegget. Alle hjemmeområdene har direkte tilkomst fra uteområdet gjennom egne garderober. Elevtoalettene ligger i tilknytning til garderobene i hjemmeområdene. I tillegg til hjemmeområdene har trinnene tilgang på fellesareal i formidlingsrom (5.-7. trinn) kultursal og kantine.

SFO-basen er på 70m2. I tillegg kan SFO benytte hjemmebasene for de laveste trinnene og spesialrom etter behov.

Spesialiserte læringsarealer

Skolen har spesialrom i alle de praktisk estetiske fagene. Det vil si at skolen har fagtilpassende lokaler for undervisning i naturfag, kunst og håndverk, musikk/dans/drama og mat og helse. Kroppsøving blir lagt til ny Torvastad Arena som ligger i tilknytning til skolebygget.

Fellesområder

Skolens "storstue" ligger sentralt plassert og er lett tilgjengelig fra hovedinngangen i første etasje. Fra salen er det også lett tilgang til kantineområdet, arealer for mat og helse, og til kultursenterets øvingslokaler. Tribunen i storstuen har også funksjon som læringstrapp for store og små forsamlinger. Fra toppen av trappen i 2. etasje er det åpen tilgang til Forskerrom og flere andre fellesrom.

Skolebiblioteket har lokaler i tilknytning til hjemmebasene i 2. etasje. Bokhyllene midt på gulvet står på hjul, og kan lett flyttes dersom en annen innredning av arealet er ønskelig.
Biblioteket har fått store vinduer som strekker seg fra gulv til tak, noe som blant annet gir brukerne av biblioteket god utsikt mot flott natur som omgir skolen.

Bildet: Konsert for SFO-barna i fellesarealet (Foto: Torvastad skole og kultursenter)

Personalarealer

Administrasjon og ledelse er lokalisert sentralt i bygget, med adkomst fra hovedinngangen i 1. etasje. I tillegg til skoleledelsen har også kulturhusleder og skolehelsetjenesten kontorer her. Administrasjonen får et eget møterom, et kopirom og noen mindre lagerrom.

Lærerarbeidsplassene er også plassert sentralt i bygget. I første etasje blir det 2 arbeidsrom med plass til 16 arbeidsplasser og et samlet areal på 86 m2. I andre etasje ligger det 3 mindre arbeidsrom med plass til 5 arbeidsplasser i hvert rom. Samlet areal her er 81 m2. Det ligger kopirom i tilknytning til begge arbeidsrommene.
Personalgarderober og toaletter, pauserom, møterom og et kopirom ligger midt i bygget, i 2.etasje.

Uteområde

Den nye skolen på Torvastad bygges på østsiden av Torvastad idrettsanlegg. Idrettsanlegget blir en naturlig del av skolens uteområde. I tillegg vil det bli opparbeidet ulike leke- og aktivitetsområder tett inntil skolebygget.

 


Se også: