Analyse og vurdering

07.01.2016

I analyse- og vurderingsfasen utarbeides forslag til ny struktur med utgangspunkt i analyse og vurdering av grunnlagsdata innhentet i kartleggingsfasen.Behovsavklaring

Behovet kan oppsummeres som differansen mellom status og de standarder og målsettinger som blir lagt til grunn i planarbeidet:

 • Vurdere dagens barnehage-/skolestruktur ut fra de standarder og målsetninger som har blitt utarbeidet gjennom planarbeidet. 
 • Vurdere dagens barnehage-/skoleanlegg opp mot standardene som er satt opp.
 • Vurdere arealbruk i dagens struktur.
 • Beregning av investeringsbehov på anleggene for å nå akseptabel standard.

Forslag til endring av struktur for å imøtekomme behovene

I planarbeidet utarbeides videre forslag til alternative barnehage-/skolestrukturer. Vanligvis ligger det mye politikk i valget mellom ulike alternativer for endring av struktur. Det beste vil derfor være at planforslaget presenterer flere løsningsalternativer og konsekvensene av disse.

Politikerne gis da en reell mulighet til å velge blant flere mulige løsninger. Løsninger som foreslås må innbefatte grove kostnadsberegninger, som gir mulighet for å sammenligne de økonomiske konsekvensene av alternativene, både når det gjelder investeringer og drift. En kan også gjerne lage et referansealternativ uten bindinger til eksisterende skoleanlegg.

Alternativene kan for eksempel ha fokus på

 • Skoletyper
 • Skolestørrelse
 • Arealeffektivitet/utnyttelse av eksisterende anlegg
 • Reisetid/nærhet til elevene
 • Hensyn til lokalsamfunn

Alternativene må vurderes og konsekvensvurderes. Det kan være nyttig å sammenligne alternative strukturer med et 0-alternativ som tilsvarer dagens skole- og tilbudsstruktur – dette for å tydeliggjøre endringene.

Forslagene kan innebære:

 • Å flytte elever/trinn fra en skole til en annen
 • Bygge nye skoler eller utvide eksisterende anlegg
 • Legge ned skoler eller redusere areal på eksisterende anlegg
 • Synliggjøre behov for rehabilitering og ombygging
 • m.m.

 

Økonomi og investering

Bakgrunnen for å lage en plan for barnehage-/skolestruktur ligger ofte i behovet for å ha en oversikt over investeringsbehov og en tidsplan for når de ulike investeringene bør gjøres. Dette for å sikre at kommunen nettopp får «rett bygg på rette sted til rett tid».

Planarbeidet bør munne ut i forslag til temporisert utbyggings- og investeringsplan som gir konkrete innspill til kommunens investeringsprogram. Planens tidshorisont må derfor være minst 4 år, med grove antydninger om det videre behovet. Etter vedtak vil denne utbyggingsplanen ligge til grunn for videre investering i barnehage-/skoleanlegg, og er et nyttig redskap for skoleeier. Man kan i større grad unngå feilinvesteringer.

 

Bildet under: illustrasjonsfoto  

Send oss en henvendelse