Dansk undersøkelse om pedagogikk og skolebygg

15.03.2016

"Rom til samarbeid har trange kår på de danske folkeskoler", slik lyder konklusjonen i en ny rapport basert på flere måneders observasjoner på skoler i Silkeborg Kommune. I fremtiden skal pedagogisk strategi og fysisk læringsmiljø gå hånd i hånd.


Teksten i denne artikkelen er hentet fra Silkeborg kommunes hjemmesider. Den ble publisert 1. mars 2016, og blir gjengitt her med tillatelse fra Silkeborg kommune, og er basert på dansk orginaltekst.

Orginalteksten kan leses her (ekstern lenke).

Bildet: Sølystskolen i Silkeborg (http://www.silkeborgerhvervsportal.dk)

Skolens arealer er blitt mer fragmentert i en tid hvor det er behov for mer samarbeid. Med skolereformtoget har man hatt det så travelt med å bygge forberedelseslokaler, at personalrommet som den sentrale arena for kunnskaps- og meningsutveksling på mange skoler er blitt stående gapende tom. Konsekvensen er, at ledelsen mister viten og kunnskap, lærere mister innflytelse og fellesskapet blir delt opp.

Dette er en av konklusjonene i en nylig utgitt rapport ”Vi drømmer om en skole med færre stole”. Silkeborg Kommune vil bruke konklusjonene til å gjøre endringer i kommende byggeprosjekter og sikre at fremtidige løsninger og byggeprosjekter blir en del av den samlede strategiplanen for skoleutvikling.

Øyeåpner for fremtidige prosjekter
Rapporten bygger på flere måneders observasjoner på skoler i Silkeborg Kommune. Den er utarbeidet av New Ways of Working, Alexandra Instituttet, som har undersøkt både skolenes undervisningsarealer og arealer for personal og administrasjon.

Rapportens konklusjoner har vært en øyeåpner for Silkeborg Kommune forklarer skolesjef Huno Jensen, og rapporten skal fremover være styrende for hvordan kommunen velger å bruke sine midler i forbindelse med kommende byggeprosjekter i 2016 til 2018.

 "Vi var fristet til at lage grupperom, for det mangler vi nå, men er det egentlig det vi vil ha i fremtiden? Kanskje vil det være mer hensiktsmessig med større rom og mulighet for romadskillelser. Med rapporten har vi fått oppmerksomhet på at det å etablere nye læringsrom på en skole først gir mening når vi har etablert en ny læringsforståelse blant ledere og lærere. At vi grovt sagt skal flytte brikker før murstein", sier han.

Rom er et strategisk verktøy
Rapporten konkluderer blant annet med at skolene ikke har hatt fokus på rom som et strategisk redskap for ledelse. Målsetningene med skolereformen er vanskelig at gjennomføre innenfor de gjeldende fysiske rammer. Mange av læringsmiljøene ligner de man kjenner fra 60-tallet med bord på rekke opp mod lærerens kateter og tavle. Slike løsninger passer ikke sammen med en skolereform med bevegelse, ulike gruppestørrelser og fleksible arbeidsoppgaver.

 "Skolene benytter ofte de tradisjonelle løsninger, og det er arkitektene som er pådrivere for forandringer. Det betyd at man ikke utnytter skolens fulle potensiale både i forhold til læring og organisatorisk", siger organisasjonsanalytiker Eva Bjerrum fra Alexandra Instituttet, som har stått i spissen for undersøkelsen av Skolens Rom.

Hennes klare råd er at det er en god ide å starte ved skolens fysiske læringsmiljø, som en ramme for det man ønsker å oppnå. Rommene blir katalysator for de andre ting i skolen.

Huno Jensen understreker, at konklusjonene i rapporten munner ut i konkrete arkitekttegninger, slik at Silkeborg kommune griper muligheten for å tenke visjon og anleggsrelaterte muligheter sammen.

 "Vi har alltid satt os ned og funnet ut av: Hvilken skole vil vi gjerne ha ut fra, hva vi mangler akkurat nå. Det vi har manglet har vært det som bygger fremtidens visjoner opp. Vi har dermed forsøkt å kompensere den fortid vi kjenner. Med denne rapporten har vi innsett, at vi skal bruke skolens rom som ramme for det vi gjerne ønsker å oppnå."


Bakgrunn:

På oppdrag for skoleavdelingen i Silkeborg kommune har New Ways of Working, Alexandra Instituttet, nylig gitt ut en rapport med resultatene fra en omfattende undersøkelse av det fysiske læringsmiljøet i kommunens skoler.

Undersøkelsen er gjennomført fra mars til primo oktober 2015, og danner grunnlag for Silkeborg Kommunes plan for utvikling av ny strategi for skolens fysiske læringsmiljø. Denne skal bidra til at kommunens bygninger i fremtiden ikke bare vedlikeholdes, moderniseres og utvides, men også løpende utvikles til motiverende lærings- og trivselsrom.

Les rapporten ”Vi drømmer om en skole med færre stole” her