Skadberg skole, Sola kommune

23.03.2016

Skadberg skole er barneskole (1-7) som ligger i Sola kommune like utenfor Stavanger. Skolen ble tatt i bruk i 2012 og har omkring 500 elever og 70 ansatte. Skolen er tegnet av Arkipartner.


Korte fakta:

  • Navn: Skadberg skole
  • Adresse: Litlabergvegen 20, 4050 Sola
  • Hjemmeside: skadberg.solaskolen.no
  • Skoletype: barneskole
  • Dimensjonerende elevtall: 600
  • Ferdigstilt: 2012
  • Bruttoareal: 12.000 kvm
  • Arkitekt: Arkipartner
  • Landskapsarkitekt: Rambøll

Bildet: Skadberg skole (Foto: Arkipartner.no)

Skolen ligger på en skrånende tomt, og det er 21 meter høydefoskjell mellom nederste og øverste del av bygget. Et tversgående fellesareal binder sju fløyer sammen til et helthetlig skoleanlegg. Det tversgående fellesarealet har fire ulike nivå og inneholder et stort og åpent areal som virker som vrimleområde, samligsrom og transportåre. I de ulike sidefløyene ligger hjemmeområdene for klassene, spesialiserte læringsareal, admininstrasjon samt idrettshall i en egen fløy.

Inngangsparti

Hovedinngang på nedsiden av bygget. Her kommer man inn i nedre del av det store fellesarealet som strekker seg på tvers av hovedfløyene. Elevene har egne innganger til sine trinnområder. 

Generelle læringsarealer

De generelle læringsarealene er organisert i hjemmeområder med 3 klasserom og tilhørende grupperom  i hvert område. Fra klasserommene er det direkte tilgang til  grupperommene. I gangarealene er det fellesareal som trinnene benytter fritt.  Elevtoaletter lett tilgjengelig utenfor klasserommene. Alle hjemmeområdene har egne garderober og direkte tilgang til utearealene. 

Spesialiserte læringsarealer

Musikk. Skolen har et stort musikkrom som ikke er møblert. Det gjør det lett å ta i bruk til f.eks dans og drama. Musikkinstrumenter lett tilgjengelig i rommet. Det er 3 mindre øvingsrom i tilknytning til det store samlingsrommet. Kulturskolen benytter de samme arealene på ettermiddag- og kveldstid. Større musikalske fremføringer kan vises frem i skolens storstue.

Mat og helse-arealet er organisert med 4 stasjoner. Til hver arbeidsstasjon er det er gruppebord for bespisning og/eller for teoriarbeid. For felles gjennomganger av teori benyttes gjerne de ordinære klasserommene i tillegg.

Kunst og håndverksavdelingen er samlet i underetasjen av fløy A. Her er det store og gode verksteder for både fine og grove materialer. I tillegg til lagerrom er det også et eget maskinrom der blant annet sirkelsager og båndsag står plassert. I åpen løsning mot gangarealet utenfor er det et ekstrarom rom benyttes i kunst og håndverk. Her kan man gjerne gjennomføre teorigjennomgang eller man kan gjennomføre praktiske økter som ikke krever spesialutstyr. 

Idrettshallen har full håndballstørrelse og kan deles av med skillevegger som heises ned fra taket. Når disse veggene er nede kan hallen deles opp i tre like store baner. Skolen disponerer idrettshallen i skole- og SFO-tiden. På ettermiddag og kveld disponeres hallen av lokale idrettslag.

Areal for personal og administrasjon

Skolens administrasjon og ledelse holder til i 1. etasje i en av sidefløyene nærmest parkeringsplassen. Kontorene er lett tilgjengelig for besøkende, rett inn fra gateplan. I administrasjonsavdelingen er det kontorer for ledelsen, et møterom og en resepsjonsdisk. 
Personalrommet ligger i samme etasje som administrasjonen, mens lærerarbeidsplassene er plassert i tilknytning til elevenes hjemmeområder.

Fellesareal

For besøkende ved Skadberg skole er det umulig å ikke legge merke til det store fellesarealet som strekker seg på tvers av hovedfløyene og fra nedre til øvre terrengnivå. I nedre del er det bygget en stor tribune/læringstrapp der det er sitteplasser nok til hele skolen. Hver fredag er det samlinger her for hele skolen. Foreldre som har anledning er også velkommen som tilskuere fra galleriplass under disse samlingene. Sosiale læringsmål blir presentert her, elevrådet kan ha innslag, eller elevene viser ulike innslag med musikk og drama.

Skolebiblioteket er lokalisert midt i skolebygget, og ligger åpent tilgjengelig for alle som beveger seg gjennom felesarealet. Bokhyllene star på hjul slik at de let kan flyttes rundt etter ønske. Det godt med gulvplass rundt bokhyllene, noes om gir rom for mange ulike aktiviteter for unge “lesehester”.

Kantine. Skolen har også et stort kantineareal tilgjengelig i øvre del av idrettshallen. Fra kantinen er det store vinduer ut mot skolens uteareal på den ene langsiden, og god oversikt over idrettshallen på den andre. Kantinearealet er ikke i daglig bruk av skolen, men benyttes gjerne til sosiale arrangementer for trinnene og for ulike sammenkomster i nærmiljøet. 

Uteområdet

Elevene har tilgang til uteområde på alle sidene av skolebygget, og hvert trinn har et eget sone som er spesielt tilrettelagt for deres årstrinn. Arealene mellom fløyene danner mindre rom som bidrar til å dele opp skolegården, noe som i følge elever og lærere fører til at man ikke merker noe særlig til elever som oppholder seg andre steder i uteområdet.

I nedre del av uteområdet har elevene tilgang på ulike ballplasser. På oppsiden av skolen finner elevene flere lekeapparater og sandkasser. 

Bildet under: Skadberg skole sett fra nedsiden (Foto: Arkipartner)