"Arkitektur, Pædagogik og Sundhed"

09.08.2013

Winie Ricken ved Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark, står bak dette forskningsprosjektet som omhandler samspillet mellom skolens fysiske rammer og pedagogiske praksis, samt hvilken betydning dette har for elevenes valgmuligheter. Valgmuligheter antas av Ricken å være vesentlig for utvikling av elevenes kompetanse til å ta vare på egen helse ("sundhed").


Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Forskningsprogram for Miljø- og Sundheds-pædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Rapporten ble ferdig stilt og presentert i 2010. Prosjektet er empiribasert, og observasjon og intervju er brukt som metoder. To småtrinn og to mellomtrinn på fire forskjellige ny- og ombygde barneskoler i Danmark har blitt undersøkt og sammenlignet.

Ricken har undersøkt hvordan et skifte mellom tre læringsaktiviteter påvirker elevenes valgmuligheter og bruk av rom. De tre læringsaktivitetene blir i avhandlingen definert som samling/klasseundervisning, individuelt fordypelsesarbeid og forhandling. Forhandling betegner overgangsfaser som inngår i alle læringssituasjoner.

Resultatene viser at bruken av forskjellige rom og innredninger skifter i relasjon til hvilken type aktivitet som gjøres. Fra en lærerstyrt felles, entydig og avgrenset bruk av rom til mer elevstyrt individuell, flertydig og åpen bruk av rom. Resultater viser at de fleste valgmulighetene for elevene finnes under "fordypelse og forhandling". Ifølge Ricken forutsetter disse aktivitetene varierte og fleksible innredninger med mulighet for "medskabelse". Avhandlingens resultater viser også at en fleksibel fysisk utforming-/innredning, felles pedagogiske mål og planlegging av læringsaktiviteter, samt deres samspill kan støtte eller begrense elevenes valgmuligheter.

I avhandlingen diskuteres hvordan fysiske og pedagogiske innredninger av læringsmiljøer kan brukes og utnyttes forskjellig, samt hvordan de bør fortsette å utvikles i takt med endrede mål og vilkår. En optimal utnyttelse av skolens fellesrom vil for eksempel stille krav til både innredning og aktiviteter, men også et samarbeid om en felles arbeidskultur.

Prosjektet bidrar med både kunnskap og metoder til hvordan man kan skape og opprettholde et mangfoldig læringsmiljø med valgmuligheter for elevene. Dette krever ifølge Ricken et bevisst arbeid med skifte og samspill mellom de aktuelle læringsaktiviteter og fysiske rom. I avhandlingen presenteres også en enkel illustrasjon over et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø forutsetter et samsvar mellom fysiske rom, pedagogisk praksis og skolens organisering.

Avhandlingen kan lastes ned her:

Send oss en henvendelse