Ny rapport: "Bedre rom for læring"

13.05.2016

The Royal Institute of British Architects (RIBA) har nylig presentert rapporten «Better spaces for learning». RIBA anbefaler bruk av forskningsbasert evaluering POE (Post Occupancy Evaluation) slik at kvalitativ og kvantitativ kunnskap om skoleutvikling og rehabilitering kan utvikles og utvides. Ved å involvere ekspertise i tidlig stadium har RIBA erfart at man finner styringssystemer som er både rimeligere, bedre og enklere i drift.»


«God utforming handler ikke bare om utseende; - god utforming utgjør en merkbar forskjell i læringsutbytte og frigjør ressurser».

RIBA 2016

Bildet over: Framsidefoto "Better spaces for learning" (RIBA 2016)

Artikkelen ble oppdatert 14.03.2017

Utfordringene knyttet til vedlikeholdsetterslep i engelske skoleanlegg har inspirert Royal Institute of British Architects (RIBA) til å tenke nytt om bygging og rehabilitering. Begrensninger i eksisterende metoder og regelverk som kjennetegner dagens utviklingsprosesser, er erstattet med forslag til hvordan man kostnadseffektivt kan utvikle skoleanlegg som gir bedre læring og trivsel. Forbedringstiltakene er kategorisert innen tre områder;

  • mer effektiv informasjons- og kommunikasjonsflyt
  • smartere styringssystemer for drifting av skoleanlegg
  • smidigere innfallsvinkel til regler som styrer utvikling av skoleanlegg

RIBA anbefaler myndighetene å endre praksis og finne alternativer som kan gi bedre løsninger. I kartleggings- og planleggingsfasen er det avdekket at stramme tidsfrister og omfattende dokumentasjonskrav ofte resultater i mangler og feil i dokumentasjonen. Dette grunnlaget skaper usikkerhet i videre planlegging. Arkitektene tror pedagogers involvering i behovsutredning og planleggingsarbeid kan gi positive utslag. RIBA argumenterer for at økt fokus på kvalitet i design og utforming vil gi bedre løsninger, - både kvalitativt og kvantitativt.

RIBA anbefaler bruk av forskningsbasert evaluering POE (Post Occupancy Evaluation) slik at kvalitativ og kvantitativ kunnskap om skoleutvikling og rehabilitering kan utvikles og utvides. Ved å involvere ekspertise i tidlig stadium har RIBA erfart at man finner styringssystemer som er både rimeligere, bedre og enklere i drift.

RIBA oppfordrer myndighetene til fleksibilitet i forståelsen av regler og standarder sik at de stimulerer – ikke begrenser - nytenking og innovasjon. RIBA konkluderer med at kostnadseffektivitet og god design virker gjensidig forsterkende.

Etter flere år med begrensede budsjettmidler til utvikling av skoleanlegg i England, er vedlikeholdsetterslepet omfattende, og behovet for både rehabilitering og oppføring av skoleanlegg er stort. Økende elevtall forutsetter også økt kapasitet. Med kun 3 000 av 60 000 skoleanlegg som fungerer etter intensjonen, er majoriteten av skolebyggene i dårlig forfatning. Halvparten av engelske lærere er bekymret for skoleanleggets kvalitet og om skolen er dimensjonert for fremtidens elevtall. En av tyve lærere har sluttet som følge av skoleanleggenes kvalitet. En av fem lærere vurderer å slutte av samme årsak. Ni av ti lærere mener at skoleutforming har innflytelse på læringsmiljø, elevenes læringsresultater og mobbing. Forskning bekrefter at det lønner seg å investere i god design. Skolebygg med god design har en betydelig positiv innflytelse på elevatferd, -engasjement og –oppnåelse. Lærerstabens produktivitet styrkes med inntil 15 %. Ikke minst kan gjennomtenkt skoledesign redusere drifts- og vedlikeholdskostnader med anselige beløp. 

Gjennom undersøkelsen har det kommet frem mange eksempler på hvordan god utforming av skolene kan påvirke elevenes skolehverdag på en positiv måte. Den positive virkningen i forhold til elevatferd, engasjement, trivsel og læring ble særlig lagt merke til.

Figur:  Figur hentet fra rapporten "Better spaces for learning" (RIBA 2016). Det fysiske skolemiljøet påvirker også i stor grad lærernes arbeidsdag .

Et siste hovedmoment i rapporten er at satsing på god skoleutforming fører til lavere driftsutgifter. Dess enklere det er å administrere, reparere, styre og vedlikeholde skoleanlegget, dess mer sannsynlig er det at driften blir rasjonell og effektiv.   


Les også: