Utvikling av gode uteområder

02.06.2016

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte Det norske hageselskap i 2012 en rekke rådgivningsoppdrag i den hensikt å bidra til utvikling av gode uteområder for skoler. Rapportene var ment å fungere som utgangspunkt for diskusjon og som underlag for en eventuelt mer detaljert planlegging. 


Artikkel oppdatert 16.03.2017

Målet var å tilrettelegge skolens uteområder med tanke på økt trivsel og aktivitet for skolens elever. Rapportene er basert på befaringer og samarbeid med ansatte på de enkelte skolene. De utvalgte skolene varierer både i form og størrelse på uteområde, og i antall elever/brukere av arealet.

Utdrag fra innholdsbeskrivelsene:

"Skolen som arena for økt fysisk aktivitet er et sentralt tema i et folkehelseperspektiv. Barn og unge oppholder seg i dag lenge på skolens område både i undervisningssammenheng og i fritiden. Skolen har derfor et større ansvar for å fremme god helse gjennom økt fysisk aktivitet. I tillegg har man mulighet til å fremme gode aktivitetsvaner som er uavhengig av sosioøkonomisk tilhørighet.

Et av kravene til skolenes fysiske utemiljø er at uteområdene skal være utformet slik at de gir mulighet for lek, aktivitet og hvile (Opplæringslovens 9a). Skolens uteområder skal gi rom for mange ulike aktiviteter og være et trygt og utfordrende sted for lek, læring og opplevelser. Ideelt sett bør skolegården by på variert terreng, variert vegetasjon og variert utrustning. Uteområdene bør stimulere barn med ulike interesser og behov, - både jenter og gutter.

En rekke undersøkelser som er gjort angående skolens utearealer viser at varierte omgivelser utvikler barn og unges fantasi, konsentrasjon, fysikk, motoriske utvikling, evne til konfliktløsing og å ta hensyn til hverandre. Her har kommunen et viktig ansvar i å imøtekomme gjeldende krav".

Les mer om prosjektet på Hageselskapets nettsider:

Send oss en henvendelse