Etter politisk behandling

07.01.2016

Utarbeide vedtatt plandokument

Det kan med fordel lages en kortversjon av planen, med oversikt over vedtatte tiltak, for å unngå misforståelser, spesielt siden det ofte er andre avdelinger enn de som har laget planutkastet som skal effektuere tiltakene. Ett dokument å forholde seg til.


 

Gjennomføring av vedtatte tiltak

Etter at det er avsatt økonomiske midler til gjennomføring gjennom prioriteringer i økonomiplanen, kan forberedelser og gjennomføring av tiltak som trenger økonomiske avsettinger igangsettes.

Rullering av planen

Handlingsplanen rulleres årlig i økonomiplanen.

Skolebruksplanen, inklusive prognoser, bør rulleres hvert fjerde år for å fange opp endringer og eventuelt justere kursen.

Send oss en henvendelse