Landås skole, Bergen

22.09.2016

Nye Landås skole stod ferdig til skolestart høsten 2016, og er bygget på tomta som gamle Landås skole lå på. Skolen har passivhusstandard og er dimensjonert for 450 elever. 


Korte fakta

  • Skolenavn: Landås skole
  • Adresse: Landåsveien 33B, 5097 Bergen
  • Nettsider: www.bergen.kommune.no
  • Dimensjonert elevtall: 450
  • Antall ansatte: ca. 70
  • Ferdigstilt: 2016
  • Bruttoareal: ca. 6000 kvm
  • Arkitekt: Lund & Laastad arkitekter as

Mesteparten av det gamle skolebygget ble revet i løpet av sommeren 2013, men antikvariske myndigheter ba om at høyblokken måtte bevares, og derfor står denne fortsatt nord på tomta. Det som tidligere var skolegård for de yngste elevene, har nå blitt det sentrale møtepunktet inne i det nye skolebygget. Her ligger skolens aula, amfi, kantine og bibliotek.

Skolen er i høy grad tilpasset bevegelseshemmede med innvendige ramper i et bygg basert på halvplanløsning med to pluss en etasje. Skolens ledelse og administrasjon holder til på et halvplan i en egen fløy som strekker seg i lengderetning ut fra hovedbygget. Øvrige areal og funksjoner er fordelt over to plan.

Landås skole er bygget som et offentlig-privat samarbeid (OPS). Sognnes Bygg as har bygget, eier og driftet bygningen. Bergen kommune fester bort skoletomta.

Inngangsparti

Skolen er utformet med desentraliserte elevinnganger, mens hovedinngangen er ved enden av administrasjonsfløyen. Denne benyttes av besøkende og ansatte ved skolen. Elevene benytter egne innganger i tilknytning til trinnarealene. 5.-7. trinn har inngang i andre etasje og benytter utvendig trapp for å komme opp til sine garderober. I andre etasje er det svalgang rundt hele bygget.

Trinnarealene

Generelle læringsarealer
Trinnområdene er dimensjonert for omkring 65 elever og organisert med flere rom i ulike størrelser. Alle trinnene disponerer to «storrom», to grupperom og et felles formidlingsrom. De to storrommene i trinnarealene varierer noe i størrelse, fra 61,5m2 til 87m2. 1.-4.trinn disponerer i tillegg et lite forskerrom innenfor trinnarealet sitt. Forskerrommene har direkte dør til uteområdet slik at elevene lett kan ta med seg inn prøver og funn fra naturen.

Alle trinnarealene har tilkomst til fellesarealet sentralt i skolebygget. Tilkomst til de ulike rommene i trinnarealet er via et felles formidlingsrom. Her er det montert trapp/tribune som gjør det lett å samle mindre eller større elevgrupper til eksempelvis felles gjennomgang eller fremvisninger. Projektor, lydanlegg og lerret er montert på motstående vegg.

I de to storrommene er det montert digitale tavler med tilhørende lydanlegg. Mellom rommene i trinnarealet er det transparente felt noe som gir en følelse av åpenhet og oversikt.

I tillegg til arealene for de enkelte trinnene, disponerer 1.-4. trinn og 5.-7. trinn et felles formidlingsrom hver. Dette kan benyttes som tilleggsareal for enkelte trinn med særlig høyt elevtall, eller det kan disponeres jevnt mellom trinnene.

Skolen har en forsterket avdeling der 14 elever har sitt hjemmeområde inneværende skoleår. Avdelingen holder til i første etasje og disponerer i tillegg til hovedrommet, to grupperom et sanserom, kjøkkenkrok og stellerom. Avdelingen her egen garderobe med inngang direkte fra uteområdet. Hele avdelingen og SFO arealet er utstyrt med travers/takmontert personløfter slik at elever ved behov kan flyttes mellom rommene, eller til rullestol/seng. Takmontert personløfter er også montert utvendig slik at en enkelt kan flytte elever over i utendørs rullestoler.

Fargevalg på gulv, skap- og skuffefronter er gjennomgående i alle trinnarealene. På småtrinnet (1-4) er grønt benyttet som hovedfarge mens blått er benyttet på mellomtrinnet.

Garderober og toaletter
Elevene har desentraliserte garderober med inngang fra ulike sider av bygget. I garderobene henger elevene fra seg yttertøy og setter fra seg utesko. I tillegg disponerer hver enkelt elev et lite skap i en fingarderobe. Disse skapene er i hovedsak plassert langs veggene i aulaen. 

Elevene på 1.-4. trinn disponerer et felles toalettanlegg på baksiden av amfiet. Toalettene er sentralt plassert i forhold til trinnarealene, og er derfor lett tilgjengelige. I tillegg er det elevtoaletter ved inngangene til garderobene.

Toaletter for elever på mellomtrinnet (5-7) er lokalisert i tilknytning til garderobene, med tilkomst fra fellesareal i andre etasje.

SFO-base

I overkant av 200 elever benytter seg av skolens tilbud på SFO (skolefritidsordningen). SFO-basen ligger midt i nordfløyen, men det er i hovedsak trinnområdene som benyttes for samlinger og aktiviteter på SFO. SFO-leder har kontorarbeidsplass i administrasjonen. 

Spesialiserte læringsareal

Areal for mat og helse, «skolekjøkkenet», ligger godt synlig og har direkte tilkomst fra skolens kantine/aula i første etasje.  Skolekjøkkenet har fire arbeidsstasjoner og 4 gruppebord for teoriundervisning og bespisning. Fargevalg på gulv, skap- og skuffefronter er ikke tilfeldig. Her er det oransje som gjelder.  Fargen er gjennomgående i alle spesialiserte læringsareal.

Kantinekjøkkenet har åpen løsning mot skolekjøkkenet. I mat og helseavdelingen er det også kjølerom og vaskerom.

Musikkavdelingen ligger også i første etasje, og er nærmeste nabo til skolekjøkkenet. Hovedrommet har stor gulvflate slik at aktiviteter innen dans og drama lett kan gjennomføres her i tillegg til musikkundervisningen. Langs den ene veggen er det montert trappetribune. Langs en annen er det montert speil som strekker seg fra gulv til tak. En egen krok er satt av til sceneområde.
Fra hovedrommet er det direkte tilgang til to øvingsrom og et lager.

Areal for kunst og håndverk ligger i første etasje. Avdelingen har tre undervisningsrom, der arealet beregnet for tekstil/maling/tegning er størst. Tanken er at 2/3 av elevene på et trinn kan ha undervisning samtidig i dette rommet. Langs den ene veggene er det satt opp skap for lagring og oppbevaring av utstyr, materiell og elevarbeider. Videre er det montert opp to vaskerenner langs en av veggne, mens en rekke med symaskiner er stilt opp langs vindusveggen. Rommert er møblert med en rekke gruppebord og stoler på hjul. 

Mellom hovedrommet og de to mindre verkstedsrommene er det store glass/vindusfelt.  Et av disse verkstedsrommene er tilrettelagt for tre- og metallarbeider. Lagerplass for materialer er langs den ene veggen i rommet. Dør for varelevering, med direkte tilgang fra uteområdet, er i enden av rommet. Det er åtte arbeidsstasjoner ved høvelbenk. I tillegg er det en mindre arbeidsbenk og en vaskerenne i rommet.
Maskinrommet er lukket av, men har direkte tilgang fra verkstedet.

Det tredje verkstedsrommet er beregnet for arbeid med leire/keramikk. Rommet er møblert med arbeidsbord og krakker på hjul. Langs den ene veggen er det montert hyller for lagring og tørking av elevarbeider, samt oppbevaring av utstyr og materiell. Keramikkovnen står i et eget rom.

Naturfag/forskerrom ligger i andre etasje og består av et hovedrom for undervisning, en formidlingssone med trappeamfi, drivhus/vekstrom og et forberedelsesrom/lager. I forskerrommet er det godt med lagringsplass i hyller, skuffer og skap. Over arbeidsstasjonene er det takmontert avtrekk.

Som i de andre spesialiserte læringsarealene er det også her valgt oransje farge på skap- og skuffefronter, gulvbelegg, stolseter og trappeamfi.

Fellesområder

Skolens aula- og kantineområde er et naturlig samlingspunkt for hele skolen. På grunnplanet er det kantine- og sceneområde. Trappeamfiet kobler arealet fint sammen med det åpne arealet i etasjen over. Her er det et vrimleareal på toppen av amfiet, mens skolebiblioteket ligger fint til i motsatt ende med utsikt mot skolegården. Åpningen mellom etasjene og glasstaket over har en sirkulær utforming. Overlyset reflekteres godt i trappeamfiet som er utført i hvit betong.


Les om kunst og utsmykning på Nye Landås skoleGatekunst i skolerommet


Personalarealer

Garderober for ansatte er plassert i nærheten av administrasjonsavdelingen. De ansatte har en stor felles garderobe med låsbare garderobeskap. Fra garderoben er det tilgang til tørkerom, dusj- og omkledningsrom og toaletter.

Pauserommet for ansatte ligger i samme del av bygget. Arealet har flere soner med ulik møblering. I kjøkkenkroken er det plassert et høybord med barkrakker. Sentralt i rommet er det flere sofaer og lave stoler plassert rund småbord, mens det i en annen krok er møblert med mer tradisjonelle spisebord. Midt i arealet er det et stillerom/telefonrom. Et møterom mellom administrasjonsarealet og pauserommet kan også benyttes som utvidet personalrom dersom det er behov for det.

Lærerne har desentraliserte arbeidsplasser. Det vil si at kontorarbeidsplassene er samlet trinnvis, og ligger i forbindelse med elevenes trinnområder. De fleste arbeidsrommene ligger innvendig i bygget, og er derfor uten direkte dagslys.

Administrasjon og ledelse

Administrasjonen holder til i nordenden av bygget. Resepsjonen ligger lett tilgjengelig fra hovedinngangen, og bak denne har avdelingslederne sine arbeidsplasser i et åpent landskap. Rektor har inngang til sitt kontor fra landskapet.
I administrasjonsarealet er det også et stillerom/samtalerom. Møterommet mellom administrasjonen og pauserommet er også lett tilgjengelig.
Tre avdelingsledere og SFO-leder har arbeidsplassene sine i det åpne landskap her i administrasjonen. Byggeier/driftsleder har kontor ved hovedinngangen.
Helsesøster har kontor nærmere aula/fellesområde.

Uteområdet

Elevene har mulighet til å bevege seg og være i aktivitet rundt hele skolebygget. Svalgangen og terrasser ut fra andre etasje er også fine områder for aktiviteter og sosialt samvær i friminutt og fritid. På nordsiden av skolebygget er skolegården fint opparbeidet med ulike leke- og klatrestativ. På den asfalterte delen av skolegården er det malt opp flere ulike aktivitetssoner for lek og spill.
I skolegården er det også laget til et stort trappeamfi for fellessamlinger og undervisning ute. På sørsiden av bygget er det etablert en kjøkkenhage.


Relaterte saker på nettet:

Send oss en henvendelse