Trivselsmonitor for barnehagen

09.11.2016

Barnehagens trivselsmonitor ble lansert i 2014, og i løpet av det første året ble det gjennomført 388 barnesamtaler fordelt på 31 kommuner i 16 fylker. I en artikkel presentert i "Første steg", nr 1 - 2016 presenteres resultatene fra barnehagene som brukte trivselsmonitoren i 2014.


Barnehagens trivselsmonitor

  • Et gratis elektronisk verktøy som kan brukes av norske barnehager for å øke kunnskapen om barnas trivsel og medvirkning.
  • For 4–6 åringene, er en 20–30 minutters samtale mellom barnet og en ansatt.
  • Barnehagene får et sammendrag av de viktigste resultatene år for år.

Les mer: barnehagetrivsel.no

Foto: Illustrasjonsfoto (Utdanningsdirektoratet)

Barnehagens trivselsmonitor er utarbeidet som et resultat av samarbeidsprosjektet mellom DMMH og NTNU Samfunnsforskning i 2012, Barns medvirkning og trivsel i barnehagen (Ellen Beate Sandseter, Monica Seland, Åse Bratterud).

Barnehagens trivselsmonitor består av 50 spørsmål om hvordan barna opplever hverdagslivet i barnehagen. Det fokuseres på generell trivsel, lek og vennskap, relasjoner til de ansatte, opplevelse av det fysiske miljøet, aktiviteter og barnas opplevelse av å kunne medvirke, bli sett og hørt av de ansatte. Intervjuene tar form av en samtale hvor en av de ansatte tar opp de aktuelle temaene og spørsmålene med barna og koder så svarene i henhold til de svarkategoriene som er forhåndsformulert i spørreskjemaet.

Data fra barnesamtalene viser at rundt 60 % av barna gir uttrykk for at de trives godt, har venner og synes barnehagen er et fint sted å være. Omkring 36 % av barna synes det er «sånn passe» å være i barnehagen, mens rundt 6 % gir uttrykk for at de ikke liker seg så godt. De flest av barna synes det å gå i barnehagen er artig, men det er også en del som synes det ofte eller noen ganger er kjedelig, altså «litt begge deler». Andelen barn som har negative opplevelser varierer litt fra spørsmål til spørsmål, men tallene kan tyde på at dette gjelder et sted rundt 2–6 % av dem.

Opplevelsen av det fysiske miljøet har betydning for barnas trivsel. Gode uteområder og "spennende steder der hvor man kan leke ville og spennende leker" er noe av det som blir trukket frem.
Barnas opplevelse av aktivitetene i barnahagen har betydning for trivsel, men i denne studien er det særlig barns opplevelse av sosiale relasjoner som viser en sammenheng med deres generelle subjektive trivsel.

Les hele artikkelen her:

Send oss en henvendelse