Kontorarbeidsplasser for lærere

17.01.2017

Lærernes arbeidsplasser kan organiseres på ulike måter, - som enkeltkontor, felleskontor eller i kontorlandskap. Ved noen skoler er alle arbeidsplassene samlet og lokalisert i nærheten av ledelse og administrasjon, mens arbeidsplassene andre steder lokaliseres i forbindelse med elevenes trinnarealer.


Artikkel publisert første gang 15.12.2014
Bildet: Fra desentralisert teamrom ved Ulsmåg skole i Bergen.

Kontorlandskap eller teamkontorer? I personalavdeling eller nær undervisningsarealet?

I noen kommuner legges det sentrale føringer for lokalisering av arbeidsplasser for lærerne, mens det i andre kommuner legges opp til å finne en løsning gjennom en prosess på den enkelte skole som er i et ombyggings-/omstrukturerings- eller byggeprosjekt.

Når det gjelder utforming og størrelse på arealene, er argumentet for kontorlandskap at hver enkelt her har mulighet til å treffe flere av kollegaene sine. Man ser hverandre jevnlig, og det kan bygges opp et tverrfaglig samarbeid og et sosialt miljø. Argumentet for mindre felleskontorer er at man her får bedre kontroll over arbeidsmiljøet (lyd/støy etc), og at de som jobber sammen til daglig får gode samarbeidsmuligheter. Skoler som har teamkontorer organiserer derfor gjerne bruken av rom slik at de som arbeider på samme team, deler kontor.

På mange skoler ligger teamkontorene samlet i en personalavdeling. Dette har tradisjonelt sett vært den mest vanlige måten å organisere lærerarbeidsplassene på. Utenfor kontorene kan man ha et fellesareal, for oppbevaring av felles materiell og utstyr. En av fordelene med å ha teamkontorene samlet, er at de ansatte som til daglig jobber på ulike trinn møtes og får en "voksensone" i bygget, der de er skjermet fra elevene.

På en del nyere og ombygde skoler er teamkontorene lagt i tilknytning til elevenes undervisningsareal. Dette bidrar til at det vil være voksne i ulike deler av bygget det meste av skoledagen, noe som gir trygghet for elevene. Teamkontor i tilknytning til trinnarealene gjør det lettere for lærerne å bevege seg mellom disse funksjonene i løpet av skoledagen, og det gjør det lettere å frakte med seg ting mellom rommene.

Dersom skolen er relativt liten, er det ofte mulig å kombinere de to løsningene: f.eks. at teamkontorene ligger ved trinnarealet, men likevel ikke langt fra ledelse/ administrasjon.

Lovbestemte krav til kontorarbeidsplassene.

Når det gjelder utforming av arbeidsplassene og areal pr. lærer, så sier Arbeidsplassforskriften at arbeidsplassene «skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker» (§2.1). I kommentar til forskriften skriver Arbeidstilsynet at lokalene må ivareta behov for at:

  • man kan arbeide rasjonelt og effektivt, på egenhånd og i samvirke med andre
  • ingen isoleres
  • det er mulighet til fortrolige samtaler
  • det er mulighet til å skjerme seg for konsentrasjon eller hvile
  • lokalene har en standard på det nivået som er vanlig ellers i samfunnet
  • standarden ikke er så varierende at det åpenbart kan virke krenkende for enkelte

Videre heter det at «Hver arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 m2". Dette gjelder både enkeltkontor, felleskontor og kontorlandskap. Arealer for atkomst og for fellesfunksjoner kommer i tillegg».

Bildet: 
Ved Thor Heyerdahl vgs i Sandefjord har man valgt desentraliserte arbeidsplasser med transpasrens ut mot fellesareal.


 

Relaterte saker på nett:
- Arbeidsplassforskriften med kommentarer |PDF|

Send oss en henvendelse