Rommen skole (1-10), Oslo

16.08.2010

Rommen skole er, i tillegg til å være en grunnskole for 770 elever, også et nærmiljøsenter med bydelsbibliotek, kultursal og flerbrukshall som etter hvert forventes å få en identitetsskapende betydning for Rommen. Til tross for sitt omfattende innhold er anlegget godt tilpasset det parkmessige landskapet i øvre del av Groruddalen.


Korte fakta

  • Skolenavn: Rommen skole og kultursenter
  • Adresse: Karen Platousvei 31, 0988 Oslo
  • Nettsider: https://rommen.osloskolen.no
  • Dimensjonert elevtall: 770
  • Antall ansatte: 
  • Ferdigstilt: 2010
  • Bruttoareal: ca. 11 500 kvm
  • Arkitekt: L2 arkitekter

Generell beskrivelse

Rommen skole ligger sentralt i øvre del av Groruddalen, med gode sol- og utsiktsforhold. Tomten på ca. 34 daa er relativt flat, og omgitt av store grøntområder. Skolen ble tatt i bruk etter påske i 2010, og utomhusanlegget vil bli ferdigstilt i løpet av august 2010.

Det gamle skolebygget ble revet, hovedsakelig fordi det gir best økonomi på sikt, men også fordi det ga muligheten til å bygge et samlet oppvekstsenter. Bygningsmassen er på 11.500 kvm fordelt på to etasjer. Oppvekstsenteret inneholder skole for 1.-10. klasse, bydelsbibliotek, og kulturhus og flerbrukshall med tilhørende funksjoner. Dette gjør at skolen er i bruk store deler av døgnet. Mange i nærområdet vil etter hvert føle tilhørighet til dette anlegget, som kan bli identitetsskapende for Rommen.

Anlegget ligger på en flate i et bølgende ravine-/kulturlandskap langt oppe i Groruddalen. Bygningsmassen har fått et uttrykk som ligner på landskapet, ved at den er forholdsvis lav og har et svakt skrånende tak med helning i varierende retninger. Bygningen er kledd med mørkbeiset malmfuru, og taket er av visuelle og miljømessige årsaker dekket med sedum. Til tross for sitt omfattende program oppleves anlegget som oversiktlig og med overkommelige avstander. Sett utenfra bidrar oppdeling i mindre volum, begrenset høyde og de bølgende takformene, i tillegg til farge- og materialvalg, til å knytte bygningsmassen til omgivelsene og landskapet.

Rommen skolen er tegnet av L2 arkitekter AS, og arkitekt Jon Inge Bruland er intervjuet som bakgrunn for denne artikkelen. Utomhusanlegget er ikke omtalt da det vil bli ferdig opparbeidet i løpet av sommeren 2010. Landskapsplanen er tegnet av Østengen og Bergo AS ved landskapsarkitekt Kari Bergo, og interiørarkitektene Andersen og Flåte AS har stått for innredningen.

Spesielle egenskaper

Nærmiljøsenter og arealeffektivitet
Sambrukskonseptet er rendyrket i dette anlegget som inneholder både skole, bydelsbibliotek, flerbrukshall og kulturhus. Politikerne i Groruddalen har vært opptatt av å skape et lokalsenter som kan gi en følelse av tilhørighet. Terskelen for å bruke både kultursalen og flerbrukshallen blir forhåpentligvis lavere når det henger sammen med skolen.

Forum er et klimatisert fellesareal over to plan som binder anlegget sammen i midten. Alle avdelinger og viktige funksjoner henvender seg direkte mot Forum, som inneholder informasjonstorv, kafé/kantine, utstillinger og hovedkommunikasjon for alle funksjoner. Bygningen er organisert slik at det meste av den sosiale aktiviteten foregår i de uformelle møtestedene i skolens akse. Inngangene til kultursalen og flerbrukshallen er også via vestibylen for at all aktivitet skal samles i midten.

Trinnbasene er utformet med et sentralt midtrom og ulike grupperom i tilknytning til dette. Et av de store grupperommene kan romme opptil 30 elever samtidig, eller det kan deles av med en skillevegg til to rom med plass til hhv. 12 og 18 elever. De store grupperommene på hver side av det sentrale midtrommet rommer til sammen ca 55 elever, mens hver base skal totalt romme inntil 75 elever. Dette vil si at opptil 20 elever må oppholde seg i midtrommet i det tidsrommet alle elevene er på basen. Rommen følger arealnormen for skolene i Oslo slik den var på det tidspunktet skolen ble planlagt. Arkitekt Bruland mener imidlertid at ideelt sett bør en moderne skole ha nok areal til både klasserom for alle og til tilleggsfunksjoner som grupperom, auditorium og vrimleareal. En løsning, uten stor økning i arealbruken, kan være å rendyrke klasserommet, og ta det arealet som tidligere har blitt brukt til lesekrok og lignende ut av klasserommet og inn i fellesarealet.

Undervisningsarealene er samlet i tre fløyer mot sørøst, mens administrasjon, fellesfunksjoner, bibliotek, kultursal og flerbrukshall ligger på nordvestsiden av Forum. Musikkavdelingen og flerbrukshallen brukes av både skole og bydel, og kultursalen fungerer både som skolens festsal og som lokalt kulturhus. Garderobeanlegget til flerbrukshallen kan også benyttes av kultursalens brukere. SFO og "family learning" er samlokalisert med barnetrinnet for å kunne sambruke arealer. Utnyttelsen av det totale arealet er effektiv, og brutto-nettofaktoren er på 1,3. Areal pr elev er 12 kvm i skoledelen, men regnet for hele anlegget er det 15 kvm pr elev.

Kulturhuset driftes av Stovner bydels kulturseksjon som har arbeidsplasser sammen med skolens ledelse. Disse drifter også bydelsbiblioteket og et informasjonssenter for bydelen i tilknytning til biblioteket. I motsetning til mange andre skoler og arbeidsplasser er IT-senteret plassert sentralt i anlegget, med direkte kontakt til Forum. Bakgrunnen for dette er at mange nye skoler sliter med drifting og vedlikehold av egne PC’er.

Universell utforming

Både utendørs og innendørs er arealene utformet etter prinsipp om tilgjengelighet for alle. Hele anlegget er fordelt over kun to plan, der funksjoner som flerbrukshall, kultursal og bibliotek er tilgjengelig fra første etasje. Dette reduserer behovet for vertikal forflytning, og gjør det mindre utfordrende å nå de ulike funksjonene i bygget. Trappene og heisene er plassert ved siden av hverandre, slik at avstandene for heisbrukere ikke blir større enn for de som bruker trapp. Det er totalt fem heiser i bygningen, hvorav en standard heis og fire skruheiser. Skruheiser kan benyttes ved en høydeforskjell på bare en etasje, og koster kun en tredjedel av en tradisjonell heis. Pris er som regel hovedårsaken til at antall heiser holdes på et minimum i de fleste bygninger.

Energi- og miljøegenskaper

Arealeffektiv planløsning (brutto-nettofaktor på 1,3) bidrar til å redusere anleggets energibruk i forhold til antall elever. Skolen er tilkoblet et grunnvarmeanlegg som utnytter varme fra grunnen i den kalde årstiden, og som kvitter seg med varme til grunnen i perioder hvor det er varmeoverskudd. Fasadene er kledd med malmfuru som er naturlig impregnert med harpiks og derfor godt beskyttet mot råte. Malmfurufasader er svært varige og krever lite vedlikehold.
Kalde oppforede tak med godt fall og utvendig nedløp er en bra løsning både teknisk og miljømessig. Oppå takpappen er det lagt sedummatter som er en form for lavtvoksende vegetasjon. Sedum vil senke temperaturen på og under taket, vil sedum både redusere og forsinke avrenningen ved at mye vann vil tas opp i plantene og senere fordampe fra taket i stedet for å renne av, og dermed reduseres belastningen på avløpsnettet. I tillegg senker sedum temperaturen på og under taket, og gir en grønn karakter til anlegget som dermed får en god sammenheng med den parkmessige situasjonen det ligger i. Den store takflaten eksponerer seg særlig mot bebyggelsen på Stovner.

Oppdatert 20.01.2017