Hvorfor utarbeide plan for skole- og tilbudsstruktur?

11.11.2014

Gode argumenter for å gjøre et helhetlig planarbeid for skole- og tilbudsstruktur kan være:


 

  • Ønske om å få en helhetlig oversikt. Gjennom en planprosess får en sett ulike behov i sammenheng - både innenfor skolesektoren og på tvers av offentlige sektorer og i forhold til andre samfunnsbehov. Gjennom planprosessen utarbeides et beslutningsgrunnlag som gir bedre mulighet for skoleeiere og politikere til å ta informerte beslutninger. En kan unngå forhastede løsninger og feilinvesteringer.

  • Styring med økonomien. Investeringer i skoleanlegg er kostbare og fylkene har begrensede ressurser. Det er derfor viktig at de beslutningene som gjøres med hensyn til nye investeringer er riktige. Skoler må bygges på riktig sted og ha rett størrelse, både på kort og lang sikt. Feilinvesteringer må unngås. Planarbeidet kan også synliggjøre muligheter for omlegging av driften for å få mer ut av ressursene.

  • Endring i elevgrunnlag. Stadige endringer i elevgrunnlaget er den viktigste grunnen til at det er nødvendig å planlegge før en foretar investeringer i skoleanlegg. Elevgrunnlaget endres over år og reflekterer i første rekke svingninger i fødselstallet. Trender i utdanningsvalg påvirker også.

  • Endring av skoletype/nye reformer. Store endringer som følge av reformer har medført behov for grundig planlegging av skolebehov. Anleggene må være så fleksible og funksjonelle at de over tid kan tilpasses innholdet i nye reformer, organisasjonsformer og læringsformer. Dette stiller store krav til anleggene.

  • Nye brukere eller andre bruksmåter av skoleanleggene. Skoleanlegg må planlegges og tilrettelegges også for nye brukere og andre bruksområder, enten ved egne lokaler i tilknytning til anlegget, som f.eks. helse- og tannhelsetjeneste, eller ved sambruk. Endringer i behovet (for eksempel færre elever) kan gi grunn til å vurdere endring i bruken av skoleanlegg.

  • Behov for standardheving på anlegg. Nye krav i lover, forskrifter og avtaler enn da bygningene ble reist eller ombygd, kan medføre behov for fornyelse. Dette kan gjelde materialer, tekniske anlegg, arealer og innredning for at bygningene skal nå opp til ønsket standard, eller til det minimumsnivå som det besluttes å legge seg på. Som eksempel nevnes miljørettet helsevern, personalets kontorarbeidsplasser og universell utforming.

Figur under: illustrasjon (Udir)

Send oss en henvendelse