Godt fysisk læringsmiljø gir bedre læring

14.03.2017

Nye studier viser klar sammenheng mellom bygningsmessig standard og elevenes læringsutbytte. Velholdte skolebygg gir bedre trivsel og økt læringsutbytte.


-Vi ser at standarden på byggene samvarierer med den innsatsen elever har i timene.

Postdoktor Arnt Ove Hopland ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH

Gjennom flere studier har postdoktor Arnt Ove Hopland ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH, undersøkt sammenheng mellom læringsmiljø og elevenes prestasjoner. I følge Hopland ser det ut til at vedlikeholdte klasserom, garderober, toaletter og så videre påvirker elevene positivt slik at de arbeider bedre den tiden de er på skolen.

Hopland har en kjepphest, som han mener ingeniørene som analyserer og tallfester vedlikeholdsetterslepet i de kommunale byggene, ikke tar hensyn til. Det handler om den «optimale bane» for vedlikehold:

– De tar ikke hensyn til at bygg har en forventet levetid, men kalkulerer som at bygget skal stå der «godt som nytt» inn i evigheten. Men ofte er det ikke den tekniske tilstanden som gjør at en bytter ut bygget, men endring i funksjonalitet og miljøkrav, for eksempel. Da er det helt meningsløst å vedlikeholde byggene i en slik grad at det har en ny tilstand gjennom hele livsløpet, uttaler Hopland på NHHs hjemmesider.

Hopland har nylig publisert en studie sammen med SNF-forsker Sturla F. Kvamsdal der de bruker optimeringsteknikker for hvor mye og når bygg skal vedlikeholdes. Dette arbeidet vil også føre til flere publikasjoner i tiden fremover.

Kilde: www.nhh.no


Relatert sak på flm.udir.no:

 

Send oss en henvendelse