Effekten av OPS i skole over tid

12.05.2017

Ved NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport, ble det i fjor sommer levert inn en masteroppgave som tar for seg effekten av OPS (Offentlig Privat Samarbeid) i skole over tid. Oppgavens konklusjon er basert på casestudier med dokumentstudier og intervjuer, litteraturstudier og spørreundersøkelser. 


Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er betegnelsen på ulike modeller av forpliktende partnerskap mellom næringslivet og det offentlige. Når dette partnerskapet omfatter et samarbeid som i tid strekker seg over et livsløp, kaller man det gjerne for «livsløps-/ OPS-kontrakt». En livsløps-/ OPS-kontrakt innebærer at de private prosjekterer, bygger, og drifter bygget/ anlegget for så å tilbakefører til det offentlige etter en lengre tid, normalt 25 år eller mer.

(http://flm.udir.no/finansieringsmodeller)

Bildet: Fra Rygge skole, - et av OPS-prosjektene som er omtalt i oppgaven.

Eli Sofie Munthe-Kaas leverte sommeren 2016 sin masteroppgave med tittel: Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid. I oppgavens sammendrag skriver hun:

"Funnene indikerer at OPS har bidratt til bedre standard, høyere vedlikehold og bedre inneklima på skolene. Kontraktsmodellen tyder på å fungere godt i skoler, og den har bidratt til å lette arbeidet for rektorene slik at det blir frigjort mer tid til kjerneaktivitetene. Det ser ut til at virkemidlene har fungert godt over tid, og bidrar til verdiskaping for brukerne. Mye tyder også på at modellen kan være økonomisk fordelaktig når man tar med i betraktingen at man ved endt kontraktsperiode sitter man igjen med en skole med høy standard. Dette er likevel for tidlig å si noe om da ingen av kontraktene har løpt ut og det foreløpig ikke foreligger noen tall.

I tillegg til bedre vedlikehold og høyere standard indikerer studien at effekten av OPS i skole er mer robuste bygg og kreative løsninger, noe som vil kunne ha betydning for brukernes opplevelse av bygget og verdiskaping. Det er funnet at mange av de samme effektene er sett i OPS-skoler i Norge som i litteraturen og i internasjonale prosjekter. Likevel har de færreste av skolene vært i drift som OPS over en lengere periode, og nærmere studier må gjennomføres før det kan trekkes en endelig konklusjon tilknyttet effekten av OPS i skole".

Avslutningsvis i oppgaven understreker Munthe-Kaas at OPS er et stort område, og at kontraktsformen fremdeles må betraktes som ganske ny. Kontraktene går over lange tidsperioder, og det tar derfor tid før effekten av bruken synes. Hun poengterer til at det fortsatt er mye å hente og lære ved å studere kontraktsformen videre, og hun avslutter med en anbefaling til områder som bør studeres nærmere.
Å følge OPS-prosjektene videre i et lengre tidsperspektiv er ett av områdene hun nevner. Hun mener også det ville være interessant å sammenligne OPS-skoler opp mot tradisjonelt driftete skoler, både med tanke på økonomien og standarden.


Rapporten er tilgjengelig i sin helhet her:     https://brage.bibsys.no 

Rapporten i pdf-format her:
Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid, Eli Sofie Munthe-Kaas 2016

Tidligere publisert artikkel om OPSwww.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/finansieringsmodeller 

Send oss en henvendelse