Ny tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer

19.05.2017

Kulturdepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. En orientering om tilskuddsordningen er nå sendt ut til alle landets kommuner.


Bildet: Illustrasjonsfoto, fra uteområdet Sevland skole 

Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner til kreativitet og nytenkning når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. For å kunne få støtte fra denne tilskuddsordningen forutsettes det at anlegget inneholder vesentlige elementer av nyskaping.

Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt over tre år, og det tas sikte på å sette av til sammen 100 millioner kroner. For 2017 er det satt av 35 mill. kroner. Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av kostnader for realisering av det helhetlige anlegget. Maksimalt tilskuddsbeløp er 4 millioner kroner, og nedre tilskuddsbeløp er satt til 2 mill. kroner.

Det er kun eier av anlegg som kan søke om midler. Det vil si at kommuner som søker også må eie og drive anlegget.

Kriterier for tilskuddsordningen:

  • Anlegget må bære tydelig preg av innovasjon og nytenkning om tilrettelegging for den spontane/egenorganiserte fysiske aktiviteten. Det kan være nye måter å få til samspill mellom forskjellige aktiviteter/anlegg, nye typer anlegg, nye aktiviteter, og/eller ny utforming av kjente anleggstyper.
  • Det legges vekt på lokalt engasjement og inkludering i planleggingen av anleggene. Det er viktig at forskjellige brukergrupper er involvert, og at de har innflytelse på den endelige utformingen.
  • Anlegget må være allment tilgjengelig. Utformingen skal være åpen og inviterende, og må ikke bære preg av å være et lukket område.
  • Anlegget må plasseres lett tilgjengelig, fortrinnsvis i eller nær befolkningssentra, eller ved skoler og/eller steder med god kollektivtransportdekning.
  • Området må tilfredsstille krav til universell utforming.
  • Anlegget skal vedlikeholdes og drives for aktivitet i minst 20 år og ha en utforming som har tilsvarende bestandighet.
  • Anlegget bør utformes slik at det kan benyttes hele året.

Departementet kan dispensere fra vilkårene i særlige tilfeller.


Se også:

 

 

 

Send oss en henvendelse