Forberedelse:

11.01.2016

Avklaring av planprosess, omfang og fremdrift 
 

Et planarbeid er i mange tilfeller bestilt fra politisk hold. Innledningsvis må planarbeidets omfang og avgrensninger avklares. Skal planen omfatte hele det videregående skoletilbudet i fylket, eller skal planarbeidet avgrenses geografisk eller i forhold til utdanningsprogram/skoletype? Andre avgrensinger kan være om voksenopplæringen og/eller fagskolen skal omfattes av planarbeidet.


Det kan i mange tilfeller være aktuelt å utarbeide et planprogram. Krav til planprogram er nedfelt i Plan og bygningsloven. Les mer om planprogram på www.regjeringen.no.

Planarbeidet krever tid og innsats fra flere personer. Planen skal gi oversikt, og samtidig skal den gi grunnlag for å kunne utarbeide mer nøyaktige kostnadsoverslag for de prosjekter som må realiseres. Det må tas stilling til hvor langsiktig og hvor detaljert planen skal være i forhold til de ressurser som en kan regne med å få til å realisere planen.

Det kan være hensiktsmessig å organisere planarbeidet som prosjekt med prosjektledelse og prosjektgruppe. Prosjektgruppen forestår innsamling, vurdering og bearbeiding av materiale og utarbeider forslag til løsninger. Prosjektledelsen bør ha representanter for undervisningsetat, bygg- og vedlikeholdsetat, arbeidstakerorganisasjonene og brukerne. Prosjektledelsen gir retningslinjer for prosjektgruppens arbeid, tar stilling til forslag som utarbeides, innhenter uttalelser og fremmer forslagene for oppdragsgiver med sikte på behandling i politiske organer.

Det er viktig for planarbeidets fremdrift og gjennomføring at det utarbeides en rimelig detaljert fremdriftsplan med frister og milepæler. Fremdriftsplanen bør inneholde oversikt og tidsplan for de ulike fasene og aktivitetene i planarbeidet. Det er også viktig å avklare opplegg for brukermedvirkning.

Bildet: illustrasjonsfoto (FLM Udir)

Send oss en henvendelse