Inspirerende uteområde for ungdomsskolen

30.06.2017

Inspirerende uteområder for ungdommer må inneholde mer enn bare skaterampe, fotballbane og monofunksjonelle apparater. Slåtthaug skole og Bergen kommune engasjerte ekstern bistand til prosessarbeid om planlegging for opprusting av uteområdet.


Korte fakta:

  • Navn: Slåtthaug skole
  • Adresse: Slåtthaugveien 138
  • Byggeår: 1970
  • Arkitekt: Arne Halvorsen
  • Elevtall: 480 (2016/17)
  • Årstrinn: 8-10

Prosjekt uteområde 2017:

  • Landskapsarkitekt:
    Johan Abrahamsson, Norconsult as

Bildet: Visualisering øvre del av uteområde Slåtthaug skole (Norconsult 2017)

Slåtthaug skole ligger fint til på et høydedrag sør for Bergen sentrum. Fra skolens uteområde har elever og lærere storslått utsikt over store deler av Bergens-dalen. Skolen ble oppført i 1970 og flere oppgraderinger av bygget har vært gjort siden den gang. Noen oppgraderinger har også vært gjort i skolens uteområde, men til tross for skolens fine beliggenhet og god tilgang på uteareal, innbyr området i liten grad til aktivitet blant elevene.

Avdelingsleder Jan-Martin Christiansen har vært involvert og engasjert i «prosjekt uteområde» i en årrekke. Han forteller at elevene har ønsket seg et mer attraktivt uteområde, - som gir elevene lyst til å gå ut. I tillegg ønsker de seg utstyr og utforming som inviterer til aktivitet.

For oss har det vært viktig å få på plass en helhetlig plan før vi går i gang med å gjøre noe. Nå har vi fått en slik plan. Den viser hvor vi vil, og hvordan vi vil ha det på sikt, sier Christiansen.

Høsten 2016 inngikk Bergen kommune (Etat for bygg og eiendom) avtale med Norconsult om å gjennomføre et skisseprosjekt for «oppjustering av uteområdet ved Slåtthaug skole». Prosjektet ble ledet av landskapsarkitekt Johan Abrahamsson og skoleplanlegger Espen Storstrand. For å sikre god brukermedvirkning ble prosjektgruppen satt sammen av elevrepresentanter, representanter for skoleledelsen, skoleeier og byggeier, ansatte og foreldreråd.

Målet med prosjektet har vært å lage en helhetlig plan som viser hvordan en kan legge til rette for å skape et mer attraktivt, funksjonelt og inspirerende utemiljø rundt skolen. Uteområdet skal gi muligheter for så vel aktivitet som avkobling i skolehverdagen, og det må tas hensyn til de varierende behovene hos enkeltelever. I tillegg skal skolegården kunne fungere som en naturlig forlengelse av innvendige læringsarealer, og utgjøre en del av et helhetlig stimulerende læringsmiljø.
Nærhet mellom sosiale soner og aktivitetssoner vektlegges, slik at man kan være til stede der ting skjer. Man er ikke forpliktet til å delta, men terskelen for deltagelse er lav. Apparater og utstyr som monteres bør være flerfunksjonelle og innby til ulike aktiviteter.

I prosjektperioden ble det gjennomført workshop og ulike møter med prosjektgruppen. Flere forskjellige forslag til løsninger har blitt presentert, diskutert og bearbeidet. Prosjektet ble gjennomført i perioden januar – mai 2017.


Mer om skisseprosjektet

Skolens uteområde har en naturlig tredeling som består av en øvre asfaltert plass i tilslutning til skolens hovedinngang, en nedre asfaltert plass samt en skogkledt kolle vest for skolen. Forslaget til oppgradering av uteområdet ved Slåtthaug skole reindyrker den naturlige soneinndelingen for å skape tre områder med forskjellig karakter og ulike funksjoner. Samtidig blir ved vektlagt god kommunikasjon og sammenheng mellom områdene. 

Den øvre plassen er skolegårdens hovedplass og det naturlige samlingspunktet for de aller fleste i friminuttene. Plassen er møblert med et antall sittegrupper og benker. Her finnes også et relativt nybygget amfi i tre. Den øvre plassen fremstår som lys og åpen, men mangelfull med hensyn til innhold og attraktivitet.

Her foreslår landskapsarkitekten å bryte opp asfaltsmonotonien som råder i dag, med soner av kontrasterende materialer i dekket. Dette grepet gir visuell variasjon, samtidig som det bidrar til en tydeligere plassdannelse. Videre foreslås å tilføre flere forskjellige oppholdsplasser for sosialt samvær, med sitte – og «henge» muligheter. 

Skolen har vært opptatt av å få til en bedre løsning i forhold til synlighet og tilgjengelighet til hovedinngangen. I planen blir det foreslått å fjerne hjørnet på fjellknausen ved hovedinngangen, slik at inngangssonen åpnes opp og synliggjøres. En lang benk foreslås langs den nye terrengformen.

Figur: Snitt forslag til fremtidig løsning øvre del av skolens uteområde (Norconsult)

Den nedre plassen ligger på et cirka 3 meter lavere nivå enn den øvre plassen. En betongkonstruksjon med mur og trapp avgrenser og forbinder de to nivåene. Den nedre plassen er møblert med noen benker, en basketballkurv og en bod. Nivåforskjellen til øvre del gir sammen med trappens utforming en dårlig visuell kobling mellom øvre og nedre plass. I tillegg er området noe skyggefullt, og den nedre plassen er lite brukt per i dag. 

Denne delen av uteområdet foreslås som det hovedsakelige aktivitetsområdet. Her er terrenget tilnærmet flatt, noe som er gunstig med hensyn til arealkrevende ballaktiviteter. Det foreslås en ballbane med fotballmål, basketballkurver, bordtennisbord og klatrevegg på plassen. Ballbanen utformes som et plasstøpt gummidekke. Gummidekket bygges opp med terrengformer mot skolens fasade for å skape en naturlig avgrensning mellom ballbanen og bygningen. I tillegg fungerer terrengformene som en tribune langs plassen. Som avgrensning mot nord foreslås et takoverbygg med sitteplasser og bordtennisbord. 

Tilkomsten forbedres med langsgående rampe med universell utforming. Den eksisterende trappekonstruksjonen mellom øvre og nedre plass foreslås erstattet av et amfi med integrert trapp. 

Figur: Snitt forslag til fremtidig løsning nedre del av skolens uteområde (Norconsult)

Skogen i vest: Vest for de asfalterte plassene ligger en skogkledt kolle. Det går en tursti gjennom området.  Kollen fremstår si utgangspunktet som et attraktivt område for opphold og aktivitet - og en fin kontrast til skolens øvrige uteområde – men er per i dag lite tilrettelagt for bruk.

Den skogkledte kollen utgjør et godt komplement til det øvrige uteområdet og foreslås i hovedsak beholdt i sin nåværende form, men tilrettelagt og utbedret for mer aktiv bruk. Langs turstien foreslås flere mindre, enkle takoverbygg i tre, med sitteplasser for to-tre personer. Mellom de to markante terrenghøydene foreslås en aktivitetsplass med fokus på klatring og styrke- / turnelementer. Aktivitetsplassen utformes med materialer og utstyr som passer godt inn i skogkonteksten. 


Relaterte artikler:

 

Send oss en henvendelse