Dansk interesse for inneklima i norske skoler

30.08.2017

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) besøkte i august Oslo for å lære om inneklima i norske skoler. Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø hadde gleden av å være vertskap for den danske delegasjonen under oppholdet som varte i tre dager. 


Medlemsbladet til Astma og allergiforbundet (NAAF) hadde også en artikkel om besøket fra danske DCUM (nr. 4-2017)

DCUM er et uavhengig vitensenter som er organisert direkte under Uddannelsesministeriet, og jobber for å sikre et godt undervisningsmiljø i alle utdanningsinstitusjoner. Delegasjon fra DCUM ble tatt imot i Oslo, og fikk en tredagers innføring i hvordan man i Norge på alle nivåer, jobber for et godt inneklima i skolene.

Besøket startet med et foredrag fra Arbeidstilsynet før turen gikk videre til Helsedirektoratet. Det ble også arrangert et skypemøte med OECD, flere skolebesøk og et møte med prosjektansvarlige fra Undervisningsbygg Oslo KF i løpet av oppholdet. 

 

Behov for systematisk arbeid med miljørettet helsevern

For elever er Opplæringslovens §9a med retten om et trygt og godt skolemiljø som skal fremme helse, trivsel og læring sentral, i tillegg til Forskrift om miljørettet helsevern i skolen. Faktorer som lys, temperatur og luftkvalitet har en direkte påvirkning på barn og unges helse, trivsel og læring. Godt inneklima har på denne måten en stor betydning for aktiviteter som foregår i norske skoler og barnehager.

Overlege Jan Vilhelm Bakke fra Arbeidstilsynet fremhevet hvordan inneklimaproblemer i skoler og barnehager ofte er knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold. For å unngå eller redusere slike problemer er man avhengig av gode systemer for tilsyn og oppfølging.

Se mer om temaet i rapportene:

Forebyggende arbeid

Et besøk hos Helsedirektoratet og seniorrådgiver Finn Martinsen ga innsikt i hvordan ulike fagmiljøer jobber tverrfaglig med å ivareta elevenes fysiske læringsmiljø på en måte som fremmer trivsel og læring.
Etter Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter, utarbeidet Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i 2016 rapporten Inneklima i skoler og barnehager - Helsemessig betydning for barn og unge.

Også denne rapporten konkluderer med at de fleste inneklimaproblemer kan løses tilfredsstillende med dagens kunnskap og erfaringer ved å unngå risikoforhold som fuktproblemer og muggvekst, en del kilder til flyktige organiske forbindelser, høy partikkelforurensning, radon og allergener. Det er viktig å jobbe forebyggende med gode rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold for å ivareta et best mulig inneklima skoler og barnehager for å unngå slike risikoforhold.

Internasjonalt fokus på effektene av et godt fysisk læringsmiljø

Gjennom OECD-samarbeidet har et utvalg norske skoler deltatt i et pilotprosjekt om fysisk læringsmiljø, LEEP (Learning Environment Evaluation Programme).  Erfaringer fra slike kartlegginger er svært aktuelle for arbeid med inneklima, og våre danske kollegaer fikk  gjennom et Skypemøte med Julie Velissaratou, prosjektleder for LEEP, bedre innsikt i samarbeidet.

Praktisk arbeid med inneklima

Bryn og Hammerbakken skole i Bærum kommune har gode erfaringer fra lokalt forankret arbeid med inneklima. Høsten 2012 startet skolen i samarbeid med NAAF (Norges astma- og allergiforbund) et utviklingsarbeid knyttet til inneklima. Fagsjef for inneklima, HMS og helsevern, Kai Gustavsen, presenterte metoden som retter seg mot driftspersonell, renholdere, pedagogisk personale og bedriftshelsetjenesten og handler om lokal forankring, bevisstgjøring og et fokus på enkle, men effektive løsninger.

Ved å involvere de aktuelle partene i organisasjonen tidlig i prosessen blant annet gjennom en såkalt fotosafari hvor skolens brukere skal dokumentere avvik, er målet å gå raskt fra observasjon til handling og spille på ressursene man har gjennom ulike faggrupper i kommunen.  Det er et mål at arbeidet skal bli integrert i det kontinuerlige HMS-arbeidet og øke bevisstheten rundt systematisk arbeid for å bedre inneklimaet for ansatte og elever. 

Bildet: DCUM besøkte Bryn og Hammerbakken skole

Planlegging for bærekraftige skolebygg

Det kommunale foretaket Undervisningsbygg er ansvarlig for å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo. Med sine nærmere 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger er langsiktig planlegging av både skolebehov og vedlikehold avgjørende for å drifte bærekraftige skolebygg med godt inneklima som gir best mulig læring og trivsel for hovedstadens skoleelever.

Bygningsmassen i Oslo strekker seg fra helt fra verneverdige skoler fra forrige århundre til moderne nybygg, og det er en kompleks oppgave å drifte bygningsmassen for hele tiden å kunne ivareta et godt læringsmiljø gjennom et godt inneklima.

Ærverdige Hersleb skole fra 1922 ble fra 2013 totalrenovert til en topp moderne skole som tilfredsstiller dagens standard for inneklima. Våre danske venner fikk et godt innblikk i denne prosessen gjennom presentasjoner og befaringer med Per Morten Kals fra Undervisningsbygg Oslo KF og Halvard Lamark fra Utdanningsetaten/ HMS-seksjonen.

Ila skole som stod ferdig i 1916, opplevde lenge store utfordringer knyttet til luftkvalitet. I 2012 startet Undervisningsbygg Oslo KF et omfattende arbeid med å oppgradere ventilasjonssystemene. 

Tre interessante fagdager har dannet grunnlag for erfaringsutveksling på tvers av landegrensene. Vi ønsker våre danske kollegaer lykke til videre med viktig arbeid knyttet til læringsmiljø og inneklima.   

Bildet under: Fra besøk på Hersleb skole

Send oss en henvendelse