Post Occupancy Evaluation - en systematisk og helhetlig evaluering av bygninger

04.09.2017

Hvordan sikrer vi at bygningene fyller de funksjonene og har den kvaliteten som de er tiltenkt?


Bildet: Brukermedvirkning inngår som en sentral del av POE, og befaring av bygget sammen med de enkelte brukergruppene og byggeier inngår som en del av evalueringen (illustrasjonsfoto). 

Post Occupancy Evaluation (POE) er en metodikk for systematisk evaluering av bygninger i bruk. I flere europeiske land og i Australasia er POE en utbredt og etablert praksis. Chris Watson har evaluert 3-400 ulike bygninger og ca. en tredjedel av disse er skolebygninger. Watson er antakelig den i verden med størst og bredest erfaring på feltet. Watson kommer til konferansen i Trondheim, og vil gjøre nærmere rede for metoden. Han vil vise eksempler fra ulike evalueringsprosjekter i flere land, og fra evalueringer han har gjennomført i Norge siste år.

Hensikten med POE er å kartlegge bygningers funksjonalitet og egnethet til formålet, for så i neste omgang å benytte kunnskapen til forbedringer av eksisterende bygg og i prosjekter for nybygg.

I Norge har vi tradisjon for å evaluere bygninger for miljøfaktorer tekniske funksjoner etc, men det er ingen tradisjon her til lands for en systematisk og helhetlig evaluering av bygninger i bruk.  Brukermedvirkning inngår som en sentral del av POE. Byggeiere, prosjekteringsgruppe, renholdere, foreldre m.fl.  involveres også i gjennomføringen av POE.

 

Bildet: Chris Watson