Voksne som impulsskapere i uterommet

08.09.2017

-  Refleksjon rundt ny rammeplan og personalets oppdrag 

Det fysiske miljøet og de estetiske og materielle valgene vi gjør, har avgjørende betydning for barns utvikling, lek og læring. Pedagogene må derfor stadig tenke nytt og utfordre seg selv. 


Sigrid Hestnes er Pedagogisk Rådgiver hos Norconsult med over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter i barnehage. 

Bildet: "Årringer" (Foto: Sigrid Hestnes)

Sigrid Hestnes er utdannet førskolelærer med videreutdanning i veiledning. I sitt tidligere arbeid som barnehageleder har hun jobbet med opplæring og utvikling av lekesoner og personalets aktivitet i uterommet.  I årene som pedagogisk leder og fagleder har hun jobbet med temabaserte prosjekter knyttet opp mot fagområdene. Hun formidler erfaringer fra tema og prosjektarbeid gjennom pedagogisk dokumentasjon, forelesninger, kurs og workshop. 

Sigrid har spesialkompetanse i verkstedpedagogikk og fagområdet kunst, kultur og kreativitet.  Hun legger vekt på hvordan alle voksne som møter barna i den pedagogiske virksomheten er viktige impulsskapere. Tverrfaglige prosjekter bidrar til økt aktivitet hos barn og voksne både ute og inne.  

Uterom og utelek er i barnehage fortsatt preget av frilek i arealer som er planlagt etter norsk barnehagetradisjon, og et stadig økende fokus på sikkerhet. Området består gjerne av sykkelstier, sandkasser, huskestativer og klatrestativ med rutsjebane. Videre har området ofte et lekeskur med spade, spann, sykler og baller.

Lekemateriell skal bidra til barns egenaktivitet, og barna styrer i stor grad selv hvordan de tar det i bruk. I disse «trygge» områdene med gjerder rundt slippes barna ut. De voksne på uteområdet «passer på», mens det gjerne foregår pauseavvikling og møtevirksomhet inne.


Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.

Rammeplan for barnehagen. Kap. 3 Barnehagens innhold og formålBarn skaper ikke i tomrom. Det fysiske miljøet og de estetiske og materielle valgene vi gjør, har avgjørende betydning for barns utvikling, lek og læring. Pedagogene må derfor stadig tenke nytt og utfordre seg selv. 

Prosjektarbeid knyttet til tema som omhandler kunst og natur er en innfallsvinkel som utvikler og utfordrer både enkeltansatte og personalgrupper. Nordisk tradisjon for uteliv og opplevelser i naturen gir barna en god tilgang til sansbart og skapende materiale.

  • Hvordan benytter vi oss av denne muligheten i barnehagens uterom?
  • Hvordan kan voksne som impulsskapere i utemiljøet organisere og sette i gang prosjekter og aktiviteter som stimulerer til lek og læring i tråd med rammeplanens mål og intensjon?

Dette er noen av spørsmålene Sigrid Hestnes vil forsøke å svare på gjennom foredraget sitt. 


Barnehagen skal fremme læring:
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull   samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.

Rammeplan for barnehagen. Kap. 3 Barnehagens innhold og formål


Bilder: Fra prosjekt inspirert av Paul Klee (Foto: Sigrid Hestnes)

I konferanseprogrammet:

Onsdag 25. oktober, parallellsesjon 2, kl. 09.00 - 09.35
Sigrid Hestnes: Ny rammeplan for barnehager - konsekvenser for det fysiske læringsmiljøet