Sædalen skole, Bergen

14.09.2017

Sædalen skole er en kommunal barneskole beliggende i Fana bydel i Bergen. Skolen ble bygget i to trinn. Første del av skolen sto ferdig i 2010, mens andre byggetrinn ble avsluttet i 2012. Skolen er bygget over tre plan på grunn av terrengforholdene.


Korte fakta

  • Skolenavn: Sædalen Skole
  • Adresse: Nye Sædalsveien 190, 
  • Nettsider: www.bergen.kommune.no
  • Dimensjonert elevtall: 450 elever.
  • Antall ansatte: 54
  • Ferdigstilt: 2012
  • Bruttoareal: 7020 m2
  • Arkitekt: Arkitektene VISAVIS
  • Landskapsarkitekt: Agraff AS

Bildet: Sædalen skole i Fana bydel, Bergen kommune (Foto: Vis-a-Vis arkitekter)

Skolens arkitektur er spennende med sirkulære former som gjennomgangstema. Administrasjon ligger som en søyle i skolens vestibyle. Hovedinngangen og andre inngangsparti har også sirkelform. Trinnområdene har to søylerom som inneholder læringsarealer. Læringsarealene er fleksible og består av trapper, auditorium, amfi og grupperom som gir mulighet til stor variasjon i bruk. De sirkulære formene danner en rød tråd i skolebygget, og gir føringer for hvordan trinnene skal organiseres og samhandle. Samarbeid, variasjon, fleksibilitet, høy elevaktivitet, formidlingstrapper og møteplasser er stikkord som binder pedagogikk og arkitektur sammen. Variasjonen gir bygget et lekent helhetsinntrykk.

Inngangsparti

Skolen har innganger på alle plan. Hovedinngangen ligger i første etasje, og gir direkte tilgang til vestilbylen og amfiet. Herfra er det lett tilgang til administrasjonen, idrettshallen og trinnarealene. I amfiet er det en stor glassfasade som vender ut mot uteområdet. 

Vinduene er har skyggelagte felt som fra utsiden gir inntrykk av aktivitet og gjenstander i rommet. Det er også store vindusflater mellom vestibyle, amfi og idrettshallen. Administrasjons- og personalarealer ligger i 2 etasje. Møterom og lager er tilgjengelig i tilknytning til disse rommene.  Renholdsavdelingen og lager er lagt under amfitrappene, noe som gir en god arealutnyttelse. 

Generelle læringsarealer

Trinnarealene for 5.-7. trinn ligger i andre etasje, mens 1.-4. trinn og SFO holder til i tredje etasje. Konseptet er at trinnarealene er lagt mot øst, mens desentraliserte elevinnganger er lagt mot vest og solrike uteoppholdsarealer. Grupperom formidlingsrom i ulike størrelser ligger godt tilgjengelig for alle brukere i fellesarealene. Skolen har stor grad av transparens, men her er også mulighet for å trekke seg tilbake og skjerme aktiviteter. Bygget har to store gjennomgående betongsøyler i trinnarealene. Søylene har innebygde amfi og grupperom. Øverst i søylene er det takvinduer som sørger for gode lysforhold inne i fellesarealer. Bygget har generelt gode lysforhold og lyden virker ikke forstyrrende selv med stor elevaktivitet i hele bygget. 

Rommene og de mange forskjellige amfiene gir lærer og elever god mulighet til å samhandle og jobbe med læringsaktiviteter som krever både ro og bevegelse. I fellesareal er bordene runde med stoler i ulike farger. Detaljene i arkitekturen kombinert med møblering gir mulighet til å skape varierte aktiviteter. Skolen har en målsetting om at forholdet mellom elev- og lærerstyrt aktivitet skal være 80/20. For å få til dette brukes hele trinnarealet. Lærerne samarbeider godt på trinnet, og jobber på tvers av gruppene. Når lærer underviser er det lite fysisk avstand mellom lærer og elev. Dette gjør at elevene har bedre mulighet til å få med seg innhold, instruksjon og informasjon, og samtidig bidra med refleksjon og spørsmål. Skolebyggets utforming bidrar til en pedagogisk praksis som legger vekt på variasjon, samarbeid og medvirkning.

Læringsarealene er utstyrt med både fastmonterte og mobile digitaltavler. Kontaktpunkter for å lade av læringsbrett og bærbare pcer er integrert i amfitrappene. 

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen har egen base, men bruker i tillegg alle trinnarealene for 1.-4. trinn. Elevene har primærgruppe på sitt eget trinn når de er på SFO.

Spesialiserte læringsarealer:

Arealer for kunst og håndverk og naturfag ligger tilknyttet basene 1. til 4. trinn. I dette området ligger også skolens bibliotek.  Kunst og håndverk-rommet er stort og åpent med rom for forskjellige aktiviteter i ulike soner. I rommet er det en rekke for sløydbenker med avsug. Rommet har også en samlingskrok med smarttavle. Avdelingen har et eget rom for keramikk, med ovn til brenning av elevenes produkter, samt rom for materiallagring og annet utstyr.

Naturfagrommet er innredet med arbeidsbenker, vasker og overskap til utstyr og bord til gruppearbeid.

I tilknytning til trinnarealene for 5. til 7. trinn ligger arealer for mat og helse og kantine. Skolekjøkkenet har en lang kjøkkenbenk med flere vaske- og kokesoner, to kjøkkenøyer til arbeidsstasjoner og runde bord til bespisning.

Musikkrommet ligger i første etasje og er tilrettelagt for grendehusfunksjon. Musikkrommet brukes av musikkskole og andre grupper utenom skolens åpningstid. I tilknytning til hovedrommet er det to lydtette øvingsrom og lager for instrumenter. 

Kroppsøving

Sædalshallen er bygd sammen med skolen og eies av Bergen Kommune avdeling for Kultur, idrett og fritid. Hallen drives av kommunens idrettsservice og er en flerbrukshall hvor skole og idrett deler på bruken. Elevene har faste samlinger i salen med informasjon, framvisninger og andre fellesaktiviteter.

Uteområdet:

Overvann ledet til en foss langs trapp (Foto: Vis-a-vis arktitekter)Bekken fra dalen går rett ved siden av skolen. Inne på skoleområdet er det laget en overvannsbekk som går gjennom store deler av skolegården. Bekken inviterer til lek og krysses med enkle broer.Tilgangen på sand og vann gir mulighet for varierte aktiviteter og utvikling av kreativ lek. 

Utstyr, vegetasjon og materialbruk er i stor grad inspirert av stedet som inngang til marka og friluftslivsområdene innenfor. Skolen har egen inngjerdet kunstgressbane og andre områder beregnet på ballspill. Underlaget er variert med klatre/ balanse områder, sandbasseng og husker. Fasadevinduene gir godt oversikt over uteområdet.   

Bildet: Overvann føres til bekkefall langs trapp (Foto: Vis-a-vis arkitekter)


 For flere prosjektfakta og bilder:


Film fra Sædalen skole: