Skolebygg: relasjoner, undervisning, læring og opplevelser

29.09.2017

Det fysiske skolemiljøet rammer inn skolehverdagen og vil virke inn på hvordan undervisning og aktiviteter kan organiseres og gjennomføres på skolen.


Hans Petter Ulleberg
er instituttleder / førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk og livslang læring NTNU.

Bildet: illustrasjonsfoto (roosevelt.4j.lane.edu/)

Skolebyggets arkitektur virker inn på det sosiale liv og opplevelsene i skolen som del av et samspill, der relasjoner mellom mennesker, aktiviteter og omgivelser har betydning for elevens danning, sosialisering og læring på skolen. Et godt fysisk skolemiljø kan ses som en støtte for lærerens og elevens arbeid og utgjør et viktig verktøy for undervisnings- og læringsarbeid. 

Syn på skole, undervisning og læring har historiske betingelserog utvikler seg over tid, og påvirkes av politikk, pedagogisk forskning og utdanning og praksis i skolen. Skolebyggets utforming ses i foredraget i sammenheng med pedagogisk utvikling og kunnskap om lærings- og undervisningsprosesser. 

Hans Petter Ulleberg er instituttleder / førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk og livslang læring NTNU. Han har gitt ut en rekke faglige artikler og rapporter/avhandlinger knyttet til arkitektur og skoleanlegg. Han har også gitt ut flere bøker om samme tematikk.

I 2006 ferdigstilte han doktorgradsavhandlingen Et vidløftig sted - en analyse og diskusjon av skolegården som et sted for pedagogisk virksomhet.


Kjernen i de mange teorier og fremstillinger rundt sosialisering og det fysiske miljø, er at det fysiske miljøet setter rammer og gir føringer for vår atferd, mellom annet i forbindelse med oppdragelse og undervisning.

Hans Petter Ulleberg


I konferanseprogrammet:    

Onsdag 25. oktober. Parallellsesjon 1, kl. 11.15 - 11.55
Hans Petter Ulleberg;   Skolebygg: relasjoner, undervisning, læring og opplevelser.

Se også >