Veileder til forskrift om miljørettet helsevern

14.02.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §20 omhandler belysning.


"Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er
tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for".

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

God belysning og tilgang på dagslys er viktige inneklimaparametre av stor betydning for helse og trivsel. Tilgang på dagslys gir bidrag til belysning av innearealer gjennom vinduer og overlys, gir utsyn og informasjon om tid på døgnet, vær og årstid, og motvirker tretthet.

Innholdet i veilederne er direkte relatert til de ulike bestemmelsene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir og oppsummerer forutsetninger for god praksis.

Inneklimafaktorer og grenseverdier (jf. FHI-rapport 2013:7):

Belysning: I trapper og ganger 100 lux, i undervisningsrom 300 lux (på pulten), skolelandskap 500 lux, «farlige» arbeidsplasser som dreiebenker, komfyrer o.l. min. 500 lux (ref www.lyskultur.no)


 

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler kan lastes ned her: