Analyse og vurdering (vgs)

07.01.2016

I analyse- og vurderingsfasen utarbeides forslag til ny struktur med utgangspunkt i analyse og vurdering av grunnlagsdata innhentet i kartleggingsfasen.


Behovsavklaring

Behovet kan oppsummeres som differansen mellom status og de standarder og prinsipper som blir lagt til grunn i planarbeidet:

 • Vurdere dagens skolestruktur ut fra de prinsipper/målsetninger som har blitt utarbeidet gjennom planarbeidet.
 • Vurdere anleggene opp mot standardene som er satt opp.
 • Vurdere arealbruk i dagens struktur, gjerne ved hjelp av FEF-modellen.
 • Gjennomgang av investeringsbehov på anleggene for å nå akseptabel standard.

Forslag til endring av struktur for å imøtekomme behovene

I planarbeidet utarbeides videre forslag til alternative skole- og tilbudsstrukturer, gjerne med ulike fokus/vektlegginger av prinsippene for valg av skolestruktur. Vanligvis ligger det mye politikk i valget mellom ulike alternativer for endring av struktur. Det beste vil derfor være at planforslaget presenterer flere løsningsalternativer og konsekvensene av disse. Politikerne gis da en reell mulighet til å velge blant flere mulige løsninger. Løsninger som foreslås må innbefatte grove kostnadsberegninger, som gir mulighet for å sammenligne de økonomiske konsekvensene av alternativene, både når det gjelder investeringer og drift. det kan også lages et referansealternativ uten bindinger til eksisterende skoleanlegg.

Alternativene kan for eksempel ha fokus på:

 • Størrelse på fagmiljø.
 • Skolestørrelse.
 • Arealeffektivitet/utnyttelse av eksisterende anlegg.
 • Distriktspolitikk/regioner.
 • Reisetid/nærhet til elevene.

Alternativene må vurderes og konsekvensvurderes. Det kan være nyttig å sammenligne alternative strukturer med et 0-alternativ som tilsvarer dagens skole- og tilbudsstruktur – dette for å tydeliggjøre endringene.

Endring av struktur kan innebære:

 • Å flytte utdanningsprogram fra en skole til en annen.
 • Å utvide eller redusere antall elevplasser på utdanningsprogram.
 • Bygge nye skoler eller utvide eksisterende anlegg.
 • Legge ned skoler eller redusere areal på eksisterende anlegg.
 • m.m.

Økonomi og investering

Bakgrunnen for å lage en plan for skolestruktur ligger ofte i behovet for å ha en oversikt over investeringsbehov og en tidsplan for når de ulike investeringene bør gjøres. Dette for å sikre at kommunen/fylkeskommunen nettopp får «rett bygg på rette sted til rett tid».

Planarbeidet bør munne ut i forslag til temporisert utbyggings- og investeringsplan som gir konkrete innspill til fylkeskommunens investeringsprogram. Planens tidshorisont må derfor være minst 4 år, med grove antydninger om det videre behovet. Etter vedtak vil denne utbyggingsplanen ligge til grunn for videre investering i barnehage-/skoleanlegg, og er et nyttig redskap for skoleeier. Man kan i større grad unngå feilinvesteringer.


Bildet under: illustrasjonsfoto (FLM Udir)

Send oss en henvendelse