Evaluering av konferansen i Trondheim

06.11.2017

Totalt var det 250 betalende deltagere på årets konferanse som ble arrangert i Trondheim 24.-25. november. 84 av disse har sendt inn evalueringsskjema i etterkant. 


Sagt og konferansen:

Positivt med innovative og utradisjonelle barnehager
- Positivt at landskapsarkitekt deltok (barneskolene)
- Veldig fin informasjon fra enhetsledere og andre i forkant av runden. 
- Ønske om mer tid på hvert sted
- Interessant metodikk (Workshop)
Meget inspirerende og mye ny kunnskap (lydmiljø)
- Temaet burde vært belyst mer på konferansen (Skolebyggenes effekt...)

Det er gledelig å registrere at deltagerne er gjennomgårende godt fornøyd med konferansen. Variasjonen i tilfredshet er størst i forhold til foredragene, men de fleste ligger på øvre halvdel av scalaen (bra eller meget bra).

Flere deltagere gir uttrykk for at det kan være vanskelig å få med seg innholdet når foredragene holdes på et annet språk enn norsk. Et annet forhold som blir trekt frem er at enkelte savnet barnehageperspektivet i plenumsforedragene på dag 2. 

Foredragene i parallellsesjonene ble jevnt over godt mottatt. Av generelle kommentarer melder flere respondenter at de gjerne skulle deltatt på flere foredrag som gikk parallelt og at de ble noe «tidsnød» ved enkelte foredrag. 

Plenumsforedragene får jevnt over gode tilbakemeldinger. Foredraget med Magnus Blixt "Hur skapa helhet i læringsmiljö – fysisk, kultur, organization – for varje elev" får særlig gode tilbakemeldinger.

Befaringene til barnehager og skoler får også gode tilbakemeldinger. Særlig gode er tilbakemeldingene fra barnehagebefaringene der en stort flertall meldte tilbake "meget bra".

Mange respondenter kommer med tips til både tema, lokalisering og foredragsholdere til neste års konferanse. Her er det mange gode innspill som vi vil ta med oss videre.

En stor takk til alle som har tatt seg tid til å delta i evalueringen av konferansen. Mange har benyttet kommentarfeltet til å gi både ris og ros, her fanger vi opp mange konstruktive tilbakemeldinger som vi tar med oss videre når vi nå tar fatt på arbeidet med å planlegge neste års konferanse.