Politisk behandling i fylkeskommnen

07.01.2016

Etter at høringsperioden er avsluttet vil høringsinnspillene bli vurdert og planutkastet eventuelt bli justert i henhold til innspillene.

 


Dersom det kommer inn mange høringsinnspill kan det være nyttig å skrive korte sammendrag av innspillene, som sorteres etter tema. På den måten vil politikerne som skal behandle planen få innblikk i hva høringsinstansene kommenterer, samtidig som de ikke trenger å lese alle dokumentene. Høringssammendragene kan legges ved den politiske saken.

Siste del av planarbeidet består i utarbeidelse av en politisk sak, hvor planutkast og høringsinnspill sammenfattes til konkrete forslag til strukturendringer. Planutkastet og høringssammendragene/høringsuttalelsene legges ved den politiske saken.

Planen behandles deretter i ulike utvalg, med endelig vedtak i fylkeskommunestyret.

 

Gjennomføring av vedtatte tiltak

Etter at det er avsatt økonomiske midler til gjennomføring gjennom prioriteringer i økonomiplanen, kan forberedelser og gjennomføring av tiltak som trenger økonomiske avsettinger igangsettes.

Det kan med fordel lages en kortversjon av planen, med oversikt over vedtatte tiltak, for å unngå misforståelser, spesielt siden det ofte er andre avdelinger enn de som har laget planutkastet som skal effektuere tiltakene.

 

Rullering av planen

Handlingsplanen rulleres årlig i økonomiplanen.

Skolebruksplanen, inklusive prognoser, bør rulleres hvert fjerde år for å fange opp endringer og eventuelt justere kursen.

Send oss en henvendelse