Filmopptak fra konferansen

27.11.2017

Årets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager ble gjennomført 24.-25. oktober i Trondheim. Det ble gjort filmopptak under flere av foredragene, og disse filmene er nå tilgjengelig på rådgivningstjenestens Youtube-kanal.


Kopi av presentasjonene (powerpoint) er tidligere publisert her på nettsidene våre. Nå publiserer vi også filmomtakene fra plenumsforedragene og enkelte av presentasjonene i parallellsesjonene.

Reino Tapaninen:

Reino Tapaninen var hovedforedragsholder på årets FyLM2017. Han er utdannet arkitekt og jobber som ekspert/spesialist på fysisk læringsmiljø i det finske Utdanningsdirektoratet (Finnish National Agency for Education).
Høsten 2016 ble nye nasjonale læreplaner for grunnskoleutdanning innført i Finland. I forbindelse med implementeringen av læreplanen har myndighetene vært opptatt av å belyse hvordan det fysiske læringsmiljøet i skolene best mulig kan bidra til å støtte opp om den nye Nasjonalkursplanen. Reino Tapaninen har hatt en sentral rolle i dette arbeidet.
I foredraget kommer han blant annet inn på bakgrunnen for at Finland innførte nye læreplaner i grunnskolen, hvorfor man utarbeider nasjonale planer for utforming av fysisk læringsmiljø og ikke minst hvilke føringer de nye læreplanene gir for utforming av skolebygg.

Chris Watson:

Chris Watson er fra New Zealand. Han har evaluert 3-400 ulike bygninger og ca. en tredjedel av disse er skolebygninger. Watson er antakelig den i verden med størst og bredest erfaring på feltet. På konferansen i Trondheim holdt han plenumsforedrag om POE, metodikk for systematisk evaluering av bygninger i bruk, som ledd i utvikling av god kvalitet på fysisk læringsmiljø.

 

Magnus Blixt:

Magnus Blixt er skoleleder, lærer, forfatter og foreleser med et godt grunnlag i hverdagen – han jobber i dag som rektor på Glömstadskolan i Huddige sør for Stockholm. Blixt er opptatt av samspillet mellom fysisk læringsmiljø og undervisning/læring, om læringskultur og skolen som organisasjon. Han har ord på seg for å være en engasjert, tydelig og kunnskapsrik foredragsholder, - med solid forankring i skolehverdagen.

Vigdis S. Rishaug:

Vigdis S. Rishaug er utdannet som landskapsarkitekt fra Universitetet i København. Hovedoppgaven ble skrevet om temaet jenter og fysisk aktivitet. Hvordan tilrettelegge og planlegge med spesielt fokus på jenters deltagelse i uterommet. Dette var også tema for foredraget hennes på konferansen i Trondheim.

 

Arnt Ove Hopland:

Arnt Ove Hopland er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Hopland har studert sammenhenger mellom elevers læringsutbytte og skolebygget tilstand. Hvordan påvirker det fysiske læringsmiljøet elevenes læring og hva kan vi egentlig trekke ut av forskningen på området? 

 

Ole Jonny Klakegg

Ole Jonny Klakegg er til daglig professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU i Trondheim. Klakegg har nær 30 års erfaring fra undervisning, forskning og konsulentvirksomhet innen prosjektledelse. Under årets konferanse holdt han et foredrag om anskaffelsesmodeller og entrepriseformer for nye skole- og barnehagebygg.


Tom Forsberg:

Tom Forsberg er til daglig partner og sivilarkitekt MNAL ved HUS arkitekter AS. Forsberg har mange års erfaring med skoleprosjekter som oppdragsansvarlig arkitekt. Under årets konferanse snakket Tom Forsberg om hvordan arkitekten tilnærmer seg og arbeider med bestillinger til nye skolebygg. 

Kopi av foredragsfoiler fra øvrige foredrag på årets konferanse er tilgjengelig her.

 

Send oss en henvendelse