Inneklima har stor betydning for helse, trivsel og læring

20.12.2017

Mange skoler i Norge har et dårlig inneklima på grunn av manglende vedlikehold. I følge en rapport fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kan dette gå utover både barnas helse og deres skoleprestasjoner.


Barn og unge er særlig følsomme for dårlig inneklima. De unge kroppene håndterer forurensninger og forgiftninger dårligere enn en voksen kropp. Spesielt de minste barna puster også inn mer luft i forhold til kroppsvekt, har større grad av hånd til munn-kontakt, og er generelt ikke like flinke til å unngå forurensinger som det voksne er.

De uønskede helseeffektene som barna kan få, er særlig utløsning og/eller forverring av luftveisinfeksjoner, astma og luftveisallergi. Barna kan også få hodepine og irriterte slimhinner i luftveiene. Eventuelle sykdommer og arvelige faktorer har betydning for hvor mye plaget det enkelte barn blir.

I følge rapporten fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ser inneklimaproblemene i skoler og barnehager ut til å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold. Med det vi vet i dag kan sannsynligvis de fleste inneklimaproblemer reduseres eller unngås helt, forutsatt at både samfunnet og enkeltpersoner er villig til å bruke tid og ressurser på dette, konkluderer rapporten.

Rapporten som kom ut i 2016, bygger dels på kunnskap fra Folkehelseinstituttets «Anbefalte faglige normer for inneklima», revidert versjon fra 2015 og innspill fra Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet. I tillegg er det gjort oppdaterte litteratursøk for helseeffekter av fukt, mugg og flyktige organiske forbindelser.

Send oss en henvendelse