Om fysisk læringsmiljø i barnehagen

02.01.2018

Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. Den nye planen har ikke et eget kapittel som beskriver barnehagens fysiske læringsmiljø, men beskrivelser som omhandler barnehagens fysiske miljø går igjen i flere kapitler. 


Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.

(Barnehagens formål og innhold kap.3)

Bildet: Fra Støperiet barnehage. Illustrasjonsfoto fra Bygg.no

Det fysiske læringsmiljøet er omtalt og beskrevet i kapittel 3; Barnehagens formål, kapittel 7; Barnehagen som pedagogisk virksomhet. kapittel 8; Barnehagens arbeidsmøter og kapittel 9; Barnehagens fagområder. Barnehagepersonalets ansvar for tilrettelegging og utvikling av det fysiske læringsmiljøet er understreket både i forhold til planlegging, praktisering, dokumentasjon og vurderingsarbeid.  

Personalet skal:

  • organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek
  • bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer
  • fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek

Det er spesielt viktig å merke seg at tilrettelegging av fysisk læringsmiljø allerede ved tilvenning har en stor betydning:

Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.

Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud.

Betydningen av et godt fysisk læringsmiljø handler om at alle barn skal oppleve progresjon i sin utvikling.

  • Barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.
  • Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

Kvaliteter i det fysiske læringsmiljøet er i den nye rammeplanen knyttet til hvordan miljøet anvendes og utvikles. Det hviler derfor et stort ansvar på barnehagens personale for å sikre at det fysiske læringsmiljøet har en slik kvalitet at mål om aktivitet, deltakelse og progresjon er mulig.
Det fysiske læringsmiljøet skal være gjenstand for vurderingsarbeid i hele personalgruppen (jfr. kap. 7; Barnehagen som pedagogisk virksomhet).


Mer om Rammeplan for barnehagen: