Regulering

22.01.2006
For avklaring av arealbruk vil det ved etablering av en ny skole som regel være påkrevd med utarbeidelse av reguleringsplan.  Endringer av eksisterende skoleanlegg kan ofte skje innenfor rammene av gjeldende regulering. 

 


Reguleringsplaner kan ha ulikt detaljeringsnivå for utforming av skolen avhengig av eventuelle konflikter i forhold til nærmiljøet og hvordan prosjekteringen er tenkt gjennomført.  En reguleringsplan for et skoleanlegg bør alltid avklare trafikkløsninger med parkering, tomteutnyttelse og byggehøyder samt sammenheng med omgivende grønne områder.

Bildet under: illustrasjon reguleringsplan for skoleareal.

Send oss en henvendelse