Veileder til forskrift om miljørettet helsevern

10.01.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §21 omhandler Lydforhold.


"Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold".

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §21 Lydforhold

Gode lydforhold kan oppnås bl.a. ved å ha hensiktsmessig akustisk demping og luftlydisolasjon samt ved å sørge for romdisponering, plassering og bruk som gir gode lydforhold. Klager på støy og etterklang i eksisterende skoler må undersøkes nærmere i et samarbeid mellom skolen og byggeier.

Innholdet i veilederne er direkte relatert til de ulike bestemmelsene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir og oppsummerer forutsetninger for god praksis.

Inneklimafaktorer og grenseverdier (jf. FHI-rapport 2013:7):

Lydforhold: 

  • Retningslinjer for innendørs lydnivå i nye bygg fremgår av NS 8175:2012.
  • For eksisterende bygg vises til NS 8175:2008

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler kan lastes ned her: