SJEKKRUNDEN: God lyd

09.01.2018

Denne siden inneholder praktiske tips til hvordan ansatte i skoler og barnehager selv kan utføre noen enkle observasjoner for å sjekke om lydforholdene i klasserommet eller avdelingen er tilfredsstillende. I skolen kan også elever med fordel involveres i "Sjekkrunden" for gode lydforhold.


"Støy gjør oss slitne og uopplagte fordi vi må konsentrere oss mer for å få med oss den informasjonen vi trenger".

Jan Vilhelm Bakke, lege Arbeidstilsynet

Å måle eller foreta en enkel kontroll av lydforholdene i skole og barnehage trenger ikke være veldig krevende. Kontrollspørsmålene under tar utgangspunkt i såkalte varige oppholdsrom i barnehager og skoler. Det kan være klasserom eller avdelingsrom der barn og unge oppholder seg i lengre tidsrom, mesteparten av dagen.

Er lydforholdene gode i barnehagen/skolen din?

Alle skoler og barnehager er pålagt å ha innarbeidete rutiner for jevnlig måling/kontroll av lydforholdene i sine lokaler. Begynn gjerne med å undersøke med rektor/styrer om slike rutiner er innarbeidet. (J.f. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §4. Ansvar Internkontroll).

Vanlige støykilder i undervisningsrom og oppholds-/avdelingsrom

 • Ventilasjonsanlegg
 • Lyd fra uteområdet (skolegården, trafikkert vei o.l.)
 • Lyd fra møbler/inventar som er i bruk og flyttes
 • Dårlig akustikk, gjenklang i rommet
 • Pågående aktiviteter (samtaler, lek, musikk o.a.)

Spørsmålene under kan være til hjelp i forhold til kartlegging av lydforholdene i klasserom/oppholdsrom i din skole eller barnehage.

 • Er det forstyrrende lyd i rommet?
  • Undersøk hva er det som lager lyd i rommet
   • Kommer lyden innenfra rommet?
 • Kommer det forstyrrende fra utsiden, gjennom dør, vindu, vegg?
 • Kommer det sjenerende lyd fra ventilasjonsanlegget?
  • Støy i ventilasjon og tekniske hjelpemidler skal ikke overskride 32 db.
 • Kommer det lyder fra naborom?
  • Er det sjenerende lyd fra møter/samtaler i naborom?
 • Er det gjenklang i rommet ved "vanlige" aktiviteter?
  • Er det lydabsorberende plater/felt i taket eller på vegger?
 • Er alle knotter intakt under bord og stoler?
  • Har dere vurdert å sette filtknotter eller tennisballer med hull i under stoler og bord som lager skrapelyd?

Dersom dere opplever støykilder som oppleves som forstyrrende eller ubehagelig i et rom som brukes, anbefaler vi at rektor/styrer, driftsansvarlig eller verneombud varsles.


God praksis i skoler og barnehager forutsetter følgende:

 • Lydisolasjon mellom rom, samt utforming og akustikk som sikrer tilfredsstillende lydforhold og god taleforståelse.
 • NS 8175:2012 om lydforhold legges til grunn for planlegging av nye skoler eller ved rehabilitering/endringer som er søknadspliktige etter plan og bygningsloven.
 • For virksomheter byggemeldt før 2012 legges NS 8175:2008 til grunn.
 • Det gjennomføres regelmessige vurderinger av lydforholdene i skolen, både innendørs og på uteområdet.
 • Aktivitetene er tilrettelagt slik at innendørsstøy reduseres mest mulig

Måleenhet:  dB

Grenseverdi støy:

Støynivået fra tekniske installasjoner skal ikke overstige 32 dB (avveid maksimalt lydnivå)

Grenseverdi etterklang:

Undervisningsrom og oppholdsrom i barnehage: < 0,6 s

Undervisningslandskap: <0,4 s

Henvisninger:

NS-EN ISO 16032:2004 Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra tekniske installasjoner i bygninger - Teknisk metode (ISO 16032:2004) https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=210200

NS-EN-ISO 10052:2004 Akustikk - Feltmåling av luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon samt lyd fra tekniske installasjoner - Forenklet metode (ISO 10052:2004) https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=210200

ISO 3382-2:2008 Acoustics -- Measurement of room acoustic parameters -- Part 2: Reverberation time in ordinary roomshttps://www.iso.org/standard/36201.html

T-1442 Veileder til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

(TA-2115/SFT) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/


Relaterte saker: