Konsekvensutredning

24.01.2012

Ved utbygging som krever svært store investeringer eller som kommer i konflikt med ulike objekter eller arealer som er vernet, kan det bli stilt krav om konsekvensutredningen etter plan- og bygningslovens Forskrift om konsekvensutredninger. En slik utredning er mer enn en ordinær «utredning av konsekvenser» og må oppfylle bestemte krav som er angitt i forskriften. Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er sjelden aktuelt for skoleutbygginger.


Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av planen eller tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres.

Det er opp til den enkelte forslagsstiller til planen, eller den som søker om tillatelse etter annet lovverk, å vurdere om planen eller tiltaket faller inn under forskriftens virkeområde.

Forskriften om konsekvensutredninger er utarbeidet av Miljøverndepartementet som presenterer forskriften her.

Et eksempel på konsekvensutredning som ligger åpent tilgjengelig på nettsidene til Vestby kommune dreier seg om planlegging og bygging av Sole skole og idrettsanlegg. Konsekvensutredningen beskriver og vurderer forhold omkring utvalgte tema før, under og etter utbyggingen av Sole Skog skole. Planprogrammet omhandler de tema som bør konsekvensutredes. Det er i planprogrammet lagt til grunn at det planlagte tiltaket utløser konsekvensutredning av hele reguleringsplanen, og ikke bare selve byggetiltaket. Ansvarlig for utredningen har vært SWECO NorgeAS. Temaene som er utredet er: trafikk, luftkvalitet, støy, overvann og vannforsyning, landskap, kulturminner og kulturmiljø jordbruk og skogbruk, biologisk mangfold, nærmiljø og friluftsliv, grunnforhold. Dokumentet er tilgjengelig ved å følge lenken her.

Vestby har også lagt ut en konsekvensutredning av kommunedelplan for 2007-2019 her: Konsekvensutredning Kommuneplan 2007 - 2019, Vestby kommune.

Utredningen berører flere forskjellige sektorer, og utdanning med skoler og barnehager er naturlig nok vesentlige elementer. I utredningen gjøres det også et tydelig skille mellom elementer som formelt knyttes til konsekvensutredning etter Forskriften til plan- og bygningsloven, og hvilke elementer som ikke gjør det, idet man presiserer at:

«Dette dokumentet inneholder to typer utredninger, 1) utredninger som er obligatoriske etter plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 og 2) utredninger som kommunen selv har har besluttet å gjennomføre. Den førstnevnte typen er merket «KUF» i de respektive overskrifter og skal etter Forskriftens § 8 gjennomføres på følgende måte: Det skal gjøres rede for antatte virkninger av foreslåtte utbyggingsstrategier og arealdisponeringer samt hvilke alternativer som er vurdert, jfr vedlegg 2 kolonne A i forskriften. Kun de delene som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan skal utredes. Utredningen skal være tilpasset plannivået og være relevante i forhold til de beslutninger som skal tas, og så langt som mulig basere seg på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne.»

Send oss en henvendelse