Veileder til forskrift om miljørettet helsevern

18.01.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehager og skoler, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §19 omhandler Inneklima/luftkvalitet, herunder også temperaturregulering.


"Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner".

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (§19)

Kjennetegnet på et godt inneklima i skolen er god luftkvalitet, rett temperatur, gode akustiske egenskaper med lavt støynivå og god belysning. 

Innholdet i veilederne er direkte relatert til de ulike bestemmelsene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir og oppsummerer forutsetninger for god praksis.

Inneklimafaktorer og grenseverdier (jf. FHI-rapport 2013:7):

Romtemperatur:  Mellom 20–24 °C om vinteren og 23–26 °C om sommeren. Overskridelser må kunne godtas om sommeren, men helst ikke over mer enn 2 uker.

Gulvtemperatur: 19 – 26 °C


 

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler kan lastes ned her: