Veileder til forskrift om miljørettet helsevern

14.02.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §19 omhandler Inneklima/luftkvalitet.


"Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet".

"Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer".

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (§19)

Kjennetegnet på et godt inneklima i skolen er god luftkvalitet, rett temperatur, gode akustiske egenskaper med lavt støynivå og god belysning. God inneluft skal kunne beskrives som frisk og behagelig og ikke «tung og irriterende».

Forurensning i inneluften kan bestå av partikler (støv og mikroorganismer) og gasser som stammer fra mennesker og dyr, mikroorganismer(muggsopp, husstøvmidd, bakterier, gjærsopp), rengjøringsmidler, bygningsmaterialer og møbler, uteluft og smusspartikler utenfra (bragt inn med klær/sko).

Innholdet i veilederne er direkte relatert til de ulike bestemmelsene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir og oppsummerer forutsetninger for god praksis.

Inneklimafaktorer og grenseverdier (jf. FHI-rapport 2013:7):

Luftkvalitet: Karbondioksydnivå (CO2) bør ikke overskride 1800 mg CO2/ pr m³ eller 1000 ppm CO2 i oppholdsrom.

Lufthastighet:  0,15 m/s målt som middelhastighet over 3 minutter i undervisningsrom skal ikke overskrides.

Fukt:  Fukt og råteskader og eller synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme

Radon:  Lavest mulig verdi anbefales for skoler og barnehager.
Tiltaksgrense: 100 Bq/m³. Maksimumsgrensen er 200 BQ/m³ (ref. www.nrpa.no)


Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler kan lastes ned her: