Veileder til forskrift om miljørettet helsevern

15.01.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §9 omhandler Utforming og innredning.


"Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens
formål ivaretas.

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.

Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering er mulig".

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Innholdet i veilederne er direkte relatert til de ulike bestemmelsene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir og oppsummerer forutsetninger for god praksis.

§1. Formål: Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i
§ 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Formålet med forskriften er å sikre at elevenes miljø i skolen og barnas miljø i barnehagen ivaretas. Med elevenes og barnas miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet, både i innendørs arealer og på uteområder som ligger på skolens eiendom, i umiddelbar tilknytning til denne og andre områder som virksomheten drives på. Formålsparagrafen understreker betydningen av at elevene/barna skal ha et helsefremmende miljø og ikke bare beskytte mot risikoforhold.

Bestemmelsene omfatter skolenes totale ute- og inneareal, og må ses i sammenheng med krav satt i sentrale forskrifter vedrørende byggetekniske krav og krav til universell utforming, samt opplæringsloven §9 A-7 / formålsparagrafen i barnehageloven.

Utforming og innredning skal ivareta og fremme elevenes behov for forsvarlige helse-, miljø- og sikkerhetsforhold, samtidig som det skal legges til rette for et godt læringsmiljø, kreativ utfoldelse, trivsel og gode psykososiale forhold. Nye skoler eller skoler som renoveres, skal være universelt utformet. 

Om utforming og innredning i barnaheger heter det seg at:  ute- og inneområder skal ivareta barnas behov for sikkerhet samtidig som det skal legges til rette for kreativ utfoldelse, trivsel og gode psykososiale forhold.


Innearealene i skolen

Ved beregning av maksimale elevtall i et undervisningsrom, bør det tas hensyn til hele læringsarealet som klassen/elevgruppen disponerer. Det må også tas hensyn til rommenes utforming, innhold og ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en klasse/elevgruppe skal legges til rette for varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr.

Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i nærheten av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/ hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2mpr. elev.

Dersom klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, bør arealet
være større, helst opp mot 2,5m pr. elev. Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnormen i avsnittet over.

Innearealene i barnehagen

Veiledende norm for størrelsen på inneareal (Utdanningsdirektoratet) er 4 kvadratmeter pr. barn over tre år og om lag en tredel mer pr. barn under tre år. De ansattes arbeidsmiljøforhold reguleres av arbeidsmiljøloven med forskrifter. Det er de rommene som står til disposisjon til barnas aktiviteter, som tas med i arealberegningen.


Renhold og avfallshåndtering

Utformingen av skolens og barnehagens områder både inne og ute vil ha betydning for muligheten til å få til et effektivt og godt renhold. Ved inngangspartiet bør det velges løsninger for utforming og materialbruk som gjør at minst mulig sand og skitt dras med inn, eventuelt at det er mulighet for spyling utendørs. Hvor avfallsbøtter er plassert og rutinen for tømming av disse samt skolens ordensreglement vil kunne ha betydning for hvordan de som bruker skolen kan bidra til et rent skolemiljø.


Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler kan lastes ned her: