Tienbråten Barnehage, Fet kommune

16.01.2018

Tienbråten Barnehage åpnet i desember 2015. Barnehagen er en kommunal barnehage i Fet kommune med 9 avdelinger og plass til 138 barn. Stor grad av brukermedvirkning har ført til at arkitektoniske og pedagogiske kvaliteter møtes.


Korte fakta:

 • Navn: Tienbråten Barnehage
 • Adr.: Engaveien 8
 • Eier: Fet Kommune
 • Hjemmeside: www.fet.kommune.no
 • Antall barn: 138
 • Avdelinger: 9
 • Størrelse bygg: 1894 m2
 • Ferdigstilt: 2015
 • Godkjent LOA: 784,5 m2
 • Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter
 • Type: Passivhus barnehage
 • Landskapsark.: Øvre Romerike Prosjektering
 • Interiør: Lillestrøm Arkitekter / Brukermedvirkning og tilpassing i samarbeid med leverandører Krogsæter / Hov Dokka

Tienbråten Barnehagen ble bygget for å erstatte midlertidig og gamle barnehagebygg i kommunen. Personale og barn fra fem ulike enheter flyttet inn i det nye bygget.

Barnehagen har en variert utelekeplass og ligger i naturskjønne omgivelser i direkte tilknytning til skogen. Skogsområdet har et aktivitetsområde, en grillhytte og en leirplass. Barnehagen er bygget for framtiden og er Fet Kommunes første bygg med passivhusstandard. For å sikre et godt miljø for barn og voksne er det tatt særlig hensyn til akustikk ved prosjektering og utførelse av bygningsmessige detaljer. Både rommenes utforming og inndeling, fargevalg, orden og plassering i forhold til hverandre imøtekommer brukeres ulike behov. Kombinasjonen mellom fellesareal, møteplasser, og mer skjermede områder gir rom for både individuelle behov, fellesskap og ikke minst leken i alle sine former. Bygget er slik sett et godt eksempel på en universell utformet barnehage.

Avdelinger:

Barnehagen har ni avdelinger. Det er en tydelig avdelingsstruktur i barnehagen, der noe av lek og oppholdsarealet er tatt ut for å gi barnehagen fellesrom og ulike aktivitetsrom. Det er fire småbarnsavdelinger og fem storbarnsavdelinger. Avdelingene er utformet med tanke på at barn i ulik alder har ulike behov. To av avdelingene ligger i andre etasje, ellers ligger de øvrige syv avdelingene i første etasje. To og to avdelinger samarbeider. Dette innebærer at de er fysisk knyttet til hverandre med felles stellerom og tekjøkken. De to avdelingene som samarbeider kalles en «tue». Dette beskriver godt den pedagogiske praksisen, der samhold og tilhørighet bygger et godt fundament for barn og voksne. Dørene til fellesarealet kan åpnes og lukkes, avhengig av hvilken aktivitet som foregår på avdelingene. Barnehagens verdisøyler M.O.T (Menneskemøter, Oppdagelser i lek og Tilstedeværelse) er godt synlig både i pedagogisk praksis og arkitektur. Lave vinduer i avdelingsrommet, lave møbler som gir barna tilgjengelighet til utstyr, og sist men ikke minst har alle avdelinger sin egen hule. Hulene er bygget inn i veggen i rommet og gir rom til hvile eller rolige aktiviteter i mindre grupper. Te – kjøkkenløsningen gir mulighet for å spise på avdelingene, ha bakeaktiviteter og liknende. Ellers foregår matlaging og måltider i barnehagens spisesal.

                                 

Fellesarealer:

I andre etasje er "Barnehagens hjerte". Her er det et stort samlingsrom med scene og spisesal med storkjøkken. For å kunne drive storkjøkken og ha felles måltider er det ansatt kjøkkenpersonale. Dette er tatt av grunnbemanningen. Måten barnehagen organiserer og drifter måltider og kjøkken på frigjør tid til arbeidet på avdelingene og det gir mulighet til at lek kan utvikle seg over tid i avdelingsarealet. Spisesalen er møblert med lave møbler. Bordene står i grupper. Dette gjør det mulig å skape en ramme rundt måltidet der barn kan oppleve fellesskap. Veggen mellom spisesal og samlingsrom kan åpnes dersom det er behov for større plass.

Samlingsrommet har i tillegg til scene to lager; et til stoler, bord ol. og et lager til matter og annet utstyr. Dette gjør rommet fleksibelt i anvendelse. Foruten felles aktiviteter, samlinger og forestillinger har barnehagen leid inn en musikkpedagog som bruker rommet sammen med grupper av barn en gang pr. uke. Rommet brukes også til kurs, planleggingsdager og foreldremøter.

Temarom/ Aktivitetsrom:

Barnehagen har to temarom, ett i hver etasje. I disse rommene kan tema og aktiviteter endres i forhold til barnas interesser, og behov i barnegruppene. Det er et formingsrom til små barn og et til store barn, men begge rom kan brukes på tvers av alder. Formingsrommene er utstyrt med gruppebord, vegghengte staffelier, vaskerenne, lysbord, sandbasseng og lagerskap med transparente materialkasser. Barnehagen har også et språkrom, et motorikkrom og et vannrom. Vannrommet er utstyrt med et lite basseng, dusjer og toalett. Alle aktivitets og temarom er utstyr med tanke på den aktiviteten som skal foregå i rommet. På veggen utenfor rommene henger det en tavle med et bookingsystem. Grupper på tvers av avdelingene møtes i disse rommene. Bruken er ikke låst til spesielle dager, eller tidspunkt for hver avdeling, men styres av de pedagogiske planene. Ettersom det er mange romalternativer i tillegg til avdelingen, opplever personalet at dette bookingsystemet fungerer, at rommene er i bruk og at barna er fordelt på hele huset.

                                   

   

Garderober:

Det er fire grovgarderober til barna. En i andre etasje og tre i første etasje. Utenfor inngangsdøren, under tak er det montert knagger, slik at skittent og vått tøy kan renne av seg ute. Personalet har egen grovgarderobe i tillegg til herre- og damegarderobe med dusj. Fingarderobene til barna er i korridorene som ligger mellom avdelingene og tema/aktivitetsrommene. Innredningen i fingarderobene plassert slik at barna selv kan håndtere eget utstyr. Fingarderobene er også møblert med fargerike flyttbare puffer som kan brukes til å avgrense området for løping, eller de kan brukes til møteplasser for barn, personale og foreldre. Tydelig merking og bilder av barna gir god oversikt i fingarderoben.

                                   

Lager:

Alle temarom/aktivitetsrom har lagring av det utstyret som hører til rommet. I samlingsrommet er det gitt god plass til to lagerrom. På avdelingene er mye av lagerplassen skapinnregning. På vannrommet er oppbevaringshyller designet for å stå i stil med rommet, samtidig som det dekker rommets behov for oppbevaring. Lagringsplass og oppbevaringsmuligheter har vært en del av brukermedvirkningsprosessen. Personalet opplever derfor at dette fungerer godt i det pedagogiske arbeidet.

Personalarealer:

Personalavdelingen består av et stort arbeidsrom med eget stillerom. Det er et stort pauserom med kjøkken. Det ene av tre møterom ligger ved siden av pauserommet. Det er en fleksibel vegg mellom møterom og pauserommet. Enhetsleder, nestleder og en av kommunens spesialpedagoger har egne kontorer med mulighet for å ta imot besøkende og avvikle møter. Personalet har en takterrasse som benyttes ved godvær. Det er et viktig satsingsområde for barnehagen at personalet trives, og har mulighet og rom til å gjøre både det praktiske og administrative pedagogiske arbeidet.

Uteområdet:

Barnehagen har et stort og variert uteområdet. Den innerste sonen er gjerdet inn for de minste barna. Utenfor gjerdet er det grillkytte, bålplass og en «hundremeter skog». Selv om barnehagen ligger like ved riksvei 22, er den omgitt av kupert terreng, jordbruksland og skog. Uteområdet i barnehagen gir mange muligheter og god variasjon for barna i løpet av den tiden de skal gå i barnehagen.