Utforming og innredning

29.01.2018

Arealer og lokaler der elever oppholder seg og får undervisning skal ha er utforming og innredning som fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og helse. Tilsvarende krav gjelder for det fysiske miljøet i barnehager. 


Inneklimaets fem faktorer:

 • Termisk miljø.
 • Atmosfærisk miljø.
 • Aktinisk miljø. 
 • Akustisk miljø.
 • Mekanisk miljø; Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Barnehagebarn og elever i skolen skal ikke bare være beskyttet mot ulike risikoforhold, - skole og barnehage skal i tillegg tilby et helsefremmende miljø.

Det mekaniske miljøet i skole og barnehage handler om utforming og innredning, og hvordan det fysiske miljøet påvirker brukerne. Det handler blant annet om ergonomi, sittestillinger, utforming av arbeidsplassen, universell utforming, tilrettelegging for renhold, sikkerhet, sklisikring og «smarte løsninger». Utforming og innredning skal ivareta og fremme elevenes behov for forsvarlige helse-, miljø- og sikkerhetsforhold, samtidig som det skal legges til rette for et godt læringsmiljø, kreativ utfoldelse, trivsel og gode psykososiale forhold. 

Det er flere styringsdokumenter som gir føringer for hvordan det fysiske miljøet i barnehager og skoler skal være. De mest sentrale styringsdokumentene er 

Noen hovedpunkter fra disse styringsdokumentene går direkte på innredning:

 • skolene skal ha tilgang på nødvendig utstyr, inventar og læremiddel
 • alle elever har rette til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov
 • skole og barnehage skal innredes slik at det tas hensyn til funksjonshemmede elever
 • personalet (i barnehagen) skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek
 • i barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
 • det skal være egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner
 • inventar og innredning skal være enkel å holde rent
 • utforming og innredning skal ivareta barnas/elevenes behov for sikkerhet samtidig som det skal legges til rette for kreativ utfoldelse, trivsel og gode psykososiale forhold.

Fleksibilitet

I moderne skole- og barnehagebygg snakkes det mye om fleksibilitet. I forhold til utforming og innredning handler dette om tilpasningsmuligheter, - hvordan et areal kan innredes for flere ulike funksjoner. Spesialbygd eller veggfast inventar gir mindre fleksibilitet enn møbler som enkelt kan flyttes eller fjernes.

Eksempelvis vil et rom med oppbygd amfi og fastskrudde stoler være en mindre fleksibel løsning enn et tilsvarende rom med flatt gulv, sammenleggbare bord og klappstoler. Møbler på hjul (hyller, bord, stoler m.m.) er et annet eksempel på lett flyttbar innredning.

Variasjon i møblering

I valg av inventar, spesielt bord og stoler må det vurderes møbler som gir gode arbeidsstillinger dvs krav til ergonomi. Det kan være like viktig å ha fokus på varierte arbeidsstillinger som å prøve å finne møbler som gir ”optimal sittestilling”. En variasjon i møbleringen med bord i vanlig sittehøyde, bord i ståhøyde, høye bord m/ barkrakker og sofagrupper, gjerne i samme areal, vil samlet gi mulighet for varierte arbeidsstillinger og være med å redusere faren for belastningsskader.

Renhold

Også forhold som angår renhold må vurderes. Løst inventar som enkelt kan flyttes letter både det daglige renholdet og når det utføres høynet renhold som for støvsanering av høytliggende flater og ved boning. Renhold av gulv forenkles hvis det velges stoler som kan henges opp på bord. Reoler bør ha låsbare hjul eller sokkelløsninger. Dører på reoler reduserer støvansamling. Høye skap bør føres opp til himling eller ha skråtak slik at man unngår støvdeponi på toppen. Man bør også forsøke å unngå mye tekstiler da dette øker grad av støvoppsamling.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Hdir 2014)
§13 omhandler Rengjøring og vedlikehold

Les mer om Krav til renhold  her  (FLM.Udir 2014)


Eksempler på enkle tiltak i forhold til innredning og utforming for et godt mekanisk miljø, og et bedre inneklima.

Bildene over, fra venstre:

 • Vannrenne med myke kanter slik at barn ikke skader seg. (Foto: Donar.no)
 • Plass der barn kan tørke støvler og klær uten å tildekke gulvet. (Foto: FLM.Udir)
 • Garderobe som ikke har ben ned mot gulv. (Foto: FLM.Udir)
 • Reol med hjul som enkelt kan flyttes rundt i rommet.(Foto: FLM.Udir)

Sikkerhetsbestemmelser for arbeid i skolen:

(Teksten her er hentet fra Naturfag.no)
Sikkerhetsbestemmelsene for arbeid i skolen har ifølge norsk lovgivning to forskjellige målgrupper: elevene og de ansatte. Arbeidstilsynet skal påse at bedrifter og skoler der elevene får praktisk opplæring, følger regelverket.

Arbeidstakernes rettigheter er i hovedsak beskrevet i arbeidsmiljøloven med forskrifter. Elevenes rettigheter er beskrevet i opplæringsloven med forskrifter.

I tillegg heter det i forskriften Arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere (§1):

"Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2".

Det betyr at elever som arbeider praktisk i enkelte spesialutstyrte læringsarealer er beskyttet av de nevnte kapitler i arbeidsmiljøloven.

Oppdaterte lover og forskrifter finnes på lovdata.no.


Les mer om Utforming og innredning i