Nettressurs for et bedre inneklima i skoler og barnehager

13.02.2018

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læring og trivsel i barnehagen og i skolen - både for voksne og barn. Både befolkningsstudier og toksikologisk/biologisk forskning har vist at flere risikoforhold i inneklimasammenheng kan knyttes til uønskede helseeffekter.


Nettressursen «Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler» er initiert av Utdanningsdirektoratet, og er utviklet i samarbeid med Norconsult skoleavdeling og Norges Astma- og allergiforbund.
Nettsidene driftes og vedlikeholdes av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager.

Eksempler på slike risikoforhold er fuktproblemer og muggvekst, en del kilder til flyktige organiske forbindelser, høy partikkelforurensning, radon og allergener. De uønskede helseeffektene synes særlig å være knyttet til luftveissykdommer (infeksjoner, astma og luftveisallergi), irritasjon av slimhinner og hodepine. Det gjør det viktig å forebygge og utbedre de risikoforhold som har sterkest sammenheng med helserisiko i inneklimasammenheng. Flere studier har videre vist at uheldige inneklimaforhold knyttet til ventilasjon, temperatur og belysning i skoler og barnehager kan påvirke skoleprestasjoner og arbeidsevne.

Barn og unge er særlig følsomme for dårlig inneklima. De unge kroppene håndterer forurensninger og forgiftninger dårligere enn en voksen kropp. Spesielt de minste barna puster også inn mer luft i forhold til kroppsvekt, har større grad av hånd til munn-kontakt, og er generelt ikke like flinke til å unngå forurensinger som det voksne er. Dette er faktorer som øker den relative eksponeringen for luft og støvbårne forurensninger.

I løpet av en vanlig hverdag oppholder vi oss innendørs store deler av dagen både i skole og barnehage. Samtidig vet vi at inneklimaet i mange skoler og barnehager her til lands er langt fra tilfredsstillende.
Eksempelvis er det gjennom Arbeidstilsynets arbeid avdekket at omkring halvparten av 300 skoler hadde eller hadde hatt problemer med vannlekkasjer og/eller fuktproblematikk. Utdannings- og helsemyndighetenes kartlegginger av landets skoler i senere tid viser at ca. 900 skoler mangler godkjenning etter regelverket om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

I forbindelse med publiseringen av en rapport om inneklima i skoler og barnehager i 2016, skrev Folkehelseinstituttet at det er god grunn til å anta at antall barn som opplever uønskede helseutfall, plager og nedsatt trivsel på grunn av dårlig inneklima er relativt høyt. Det er også grunn til å anta at dårlige inneklimaforhold i skoler kan gå ut over barnas skoleprestasjoner. Svært ofte synes inneklimaproblemene i skoler og barnehager å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold. Med det vi vet i dag, vil sannsynligvis de fleste inneklimaproblemer kunne reduseres eller unngås helt forutsatt at både samfunnet og enkeltpersoner er villig til å bruke tid og ressurser på dette.

En rekke tiltak kan gjennomføres uten at det er nødvendig å iverksette omfattende tiltak. Gode rutiner i forhold til renhold, lufting og enkelt vedlikehold kan være et sted å begynne. Et hovedmål med denne nettressursen er å gjøre tilgengelig tips og råd som kan være til hjelp i forhold til slike lavterskel-tiltak i et enkelt klasserom, et avdelingsrom, for hele skolen eller hele barnehagen.
Ulike tiltak kan gjennomføres av enkeltpersoner (lærer i skole eller barnehage, fagarbeider, SFO-leder, rektor, styrer, verneombud eller andre) som tilrettelagt oppgave for elever eller i et samarbeid mellom flere personer og/eller grupper.

>> Startside Inneklima og innemiljø


Referanse: https://www.fhi.no/publ/2016/inneklima-i-skoler-og-barnehager/

Send oss en henvendelse