God inneluft i skoler og barnehager

14.02.2018

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgassinger og fuktighet, samt å tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse. Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi barnehagebarn, elever, lærere og andre brukere helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner.


Inneklimaets fem faktorer:

  • Termisk miljø.
  • Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging.
  • Aktinisk miljø. 
  • Akustisk miljø.
  • Mekanisk miljø.

Hvert døgn forbruker et skolebarn 10 - 15 kilo luft avhengig av størrelse og fysisk aktivitetsnivå. Med lufta får vi inn i oss mange kjemiske stoffer. Liv og helse er helt avhengig av luft med oksygen og det som følger med i luften. Helse, trivsel og funksjon er i høy grad avhengig av lufta vi puster (det atmosfæriske miljø). Personer med astma- og allergisykdommer er spesielt sårbare, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon.

Den luften som vi puster inn innendørs, består av friskluft som tilføres fra utemiljøet. Siden vi oppholder oss mye inne, er det viktig at klasserom, lesesal, avdelinger, spesialrom, osv. får tilført tilstrekkelige mengder frisk uteluft. I tillegg skal brukt/forurenset inneluft ventileres direkte ut av bygget og ikke trekkes inn i bygningen igjen.

Menneskekroppen merker ikke når CO2-nivået i et rom øker. Kroppen vår merker ikke selve endringen når vi befinner oss i rommet, men når vi går ut, og inn igjen merkes det som dårlig/tung luft.

Ppm (Parts per million (ppm) - deler per million) er en indikator på luftskifte/ventilasjon der det oppholder seg mange personer. Høye verdier indikerer mangelfullt luftskifte/ventilasjon. CO2-verdier under 1000 ppm er akseptabelt nivå i forhold til forskriftsnormene. CO2 er ikke helsefarlig i seg selv på de nivåene som måles i skoler og barnehager, men er en god indikator på luftskifte/ventilasjon. Uteluften inneholder rundt 400 ppm.


Mer om måling av CO2

Å måle CO2-nivå er forholdsvis enkelt. Gassen er tilstede hele tiden, og i samme konsentrasjon i hele luftrommet. Den blir ikke påvirket av temperatur eller fuktighet. Normalt bør en måling av CO2-nivå vare over 2-3 dager for å få med den naturlige variasjonen i lokalene man måler i.

Måling av  CO2-nivå i skole/barnehage kan ofte utføres av driftstekniker.


Enkel kartlegging av inneklima
På en skole mente man at dårlig ventilasjonsanlegg gav dårlig inneklima i klasserommet. Nærmere undersøkelser gav et overraskende svar.
>> Les hele saken her.


Byggforskserien om luftkvalitet og ventilasjonssystemer

Teknisk forskrift setter krav til luftkvalitet og ventilasjonssystemer i nye bygg. I eksisterende bygg vil det være arbeidsmiljøloven med veiledning som setter krav til de ansattes innemiljø, og som også har betydning for barna. l Sintefs byggforskserie nr. 552.312, «Ventilasjon og inneklima i barnehagen», 552.311 «Ventilasjon og inneklima i skoler»  og nr. 700.100 «innemiljø i eksisterende bygninger», finnes det mer informasjon.

Bladene i Byggforskserien beskriver krav til inneklima, aktuelle inneklimatiltak og ventilasjonsløsninger i undervisningsrom og oppholdsrom i skoler og barnehager. Bladene kan brukes både ved nybygging, drift og rehabilitering.
Uansett hvilke ventilasjonsmetoder som benyttes, bør det være mulighet for å kunne lufte gjennom vindu.

Byggforskserien:


Se også:

Send oss en henvendelse