Forskningsstudie om relasjonen mellom lærer, elev og fysisk miljø

09.02.2018

I en dansk forskningsstudie har Marie Martinussen og Pernille Clausen Nymand sett på relasjonen mellom lærer, elev og fysisk miljø i klasserom for barneskolen.  Analysen viser hvordan det fysiske miljøet virker inn på undervisningspraksisen blant annet ved en forskyvning av autoritetsrelasjonen mellom elev og lærer.


Bildet: Utgangspuktet var et tradisjonelt organisert klasserom med tavle på veggen fremme og pulter organisert i rekker (illustrasjonsfoto).

En  viktig konklusjon er at man ved planlegging av undervisning tenker og planlegger for det fysiske miljøet i langt større grad enn man hittil har gjort.  

I denne studien har de analysert det tradisjonelle klasseromsoppsettet med pulter i rekker og rader foran en tavle, og peker på hvordan denne møbleringen understøtter lærerens intensjon om autoritet og kontroll over elevene.  Om pultene står i rader og rekker eller i hestesko, er hensikten like fullt å sikre at elevene til enhver tid kan se tavla og lærerens undervisning. Tavla og læreboka er eksempler på noen av de materielle rammene som inngår i relasjonen elev-lærer, og er med på å konstituere både praksis og en elev-lærerrelasjon med avstand.  

Elevene skal sitte stille og tie stille for ikke å forstyrre undervisningen.  Elevene som er plassert nærmest tavla får mer oppmerksomhet fra læreren. Den bakerste rekka i klasserommet omtales i eksempelskolen som computerrekka – fordi disse elevene ikke følger med i timene, men er på pc-en.  Elevene på første rekke betegnes som "strebere".  Det er en lærerstyrt kateterundervisning som dominerer i klasserommet, og både elever og lærere går med på premissene. 

Forskerne har deretter manipulert klasserommets møblering og satt alle elevstolene i en ring midt på gulvet og lagt en papirrull og tusj i midten, uten å gi instruksjoner til lærere eller elever om hvordan dette skal brukes.  Etter knapt ti minutter besluttet læreren at elevene skulle sette seg ved pultene igjen fordi det slik var lettere å gjennomføre undervisningen.  Etter en stund, oppstår imidlertid papirrullen som et sentralt samlingspunkt for lærer og elever.  Papirrullen tilhører ikke læreren – slik som tavla gjør – og tilhører ikke eleven – slik som skrivebøkene gjør – og påvirker dermed relasjonen mellom lærer og elev, ved at de felles kan jobbe med faget, uten at den tradisjonelle vurderingssituasjon ved tavle eller skrivebok er til stede. 

Dette er også et brudd, rent kroppslig, med den skolastiske logikk om at elever skal sitte stille på en stol.  Papirrullen førte til ny aktivitet med forandringer i relasjon elev-lærer.

Forskningsartikkelen som er basert på denne studien, er publisert her:

Design av nye lærer-elevrelasjoner i skolen
(Dansk tekst)

Bildet: Klasserommet organisert med en papirrull på gulvet og stoler plassert i ring rundt (Foto: Martinussen og Nymand)

Send oss en henvendelse