SJEKKRUNDEN: Utforming og innredning

14.02.2018

Denne siden inneholder praktiske tips til hvordan ansatte i skoler og barnehager selv kan følge med på om det mekaniske miljøet (utforming og innredning) i undervisningsrommet eller avdelingen er tilfredsstillende.


Klasse-/undervisningsrom og ulike aktivitets- og oppholdsrom i barnehagene skal ha en utforming og innredning som ivaretar og fremmer elevenes/barnas behov for forsvarlige helse-, miljø- og sikkerhetsforhold, samtidig som det skal legges til rette for et godt læringsmiljø, kreativ utfoldelse, trivsel og gode psykososiale forhold. 

Hvordan de ulike rom bygges opp, innredes og vedlikeholdes har betydning for inneklima. Eksempel på det er valg av pulter der elever kan henge opp stolen, gulvbelegg, bord på avdelingen der stoler kan henges opp, garderobeløsninger som ikke har støtteben ned mot gulvet, skap med hjul, skap med dør slik at støv ikke samles i bøker og leker, høyskap med skråhyller som effektivt kan rengjøres fra gulv, vask og sanitærutstyr uten skarpe kanter, osv.

Det kan være at man har valgt gulvbelegg som er vanskelig å rengjøre, møbler som vanskeliggjør rengjøring i rommet, manglende eller dårlige løsninger for oppbevaring og lagring, bord og stoler som er for høye/lave for brukerne, eller som er lite fleksible/funksjonelle i bruk. 

Spørsmålene under kan være til hjelp i forhold til kartlegging av utforming og innredning i klasserom / oppholdsrom i din skole eller barnehage.

 

 • Har klassen/avdelingen tilgang til egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner?
 • Er undervisnings-/avdelingsrommet innredet slik at det er tatt hensyn til funksjonshemmede elever/barn?
 • Er det knotter under alle bord og stoler?
 • Har bord og stoler riktig høyde i forhold til de som til vanlig bruker disse?
 • Er det utarbeidet renholdsplan tilpasset rommet?
 • Er møbler og inventar lett å holde ren?
  Det ligger ikke løse gjenstander/poser/esker oppå bord, skap o.l.?
 • Er møbler/innredning utformet slik at det er lett å komme til for renhold under og rundt?
 • Er det mange horisontale flater og teknisk utstyr som samler støv?
 • Er det avskrapningsrister i plan med terreng utenfor ytterdøra?
 • Er det innført ordninger med innesko?

Dersom det gjennom sjekkrunden kommer frem at forhold knyttet til utforming og innredning ikke er tilfredsstillende, bør dette tas opp med rektor/styrer og eventuelt med driftsansvarlig. Overnevnte forhold bør også kontrolleres og bemerkes i forbindelse med internkontroll.


Internkontroll

Jevnlig gjennomføring av en sjekkrunde som nevnt over kan være et nyttig bidrag til skolen og barnehagens systematiske arbeid med internkontroll. Internkontrollsystemet skal være "levende" og er et nyttig verktøy for ledere å sikre at elever/barn og ansatte har gode læring- og arbeidsforhold. 

Aktivt bruk av systemet vil forenkle arbeidet med å dokumentere at Miljørettet helsevern i skoler og barnehager (gjelder barn og elever) og Arbeidsmiljøloven (ansatte) utføres.

Les mer om Internkontrollforskriften her: Lover og regelverk (FLM.Udir.no)


Les også: 


Bildene under: Åpne hyller med oppbevaring av løse gjenstander på toppen samler lett støv. Bord og stoler som "dekker" gulvet gjør det vanskelig å komme til for renhold.
Bord og stoler (bildet til høyre) har en utforming som gjør det lettere å komme til for renhold. Å innarbeide rutiner i samarbeid med renholder om hvordan bord og stoler bør plasseres etter bruk kan være et godt tiltak for et bedre renhold. Konferer gjerne med renholdstjenesten og driftstekniker når det skal kjøpes inventar og utstyr.