Bråtejordet barnehage, Skedsmo kommune

06.03.2018

Bråtejordet barnehage i Skedsmo kommune ble åpnet 1. august 2016. Barnehagen er en kommunal barnehage med åtte avdelinger fordelt på fire avdelinger for barn fra 0-3 år og fire avdelinger for barn fra 3-6 år.


Korte fakta:

Bildet: Bråtejordet barnehage (foto: Skedsmo kommune)

Barnehagen ligger fint til på Bråtejordet og har skogen som nærmeste nabo. Bråtejordet barnehage er en avdelingsbarnehage med stort utvalg av spesialrom og et samlingsrom utenfor avdelingene. Barnehagen har eget vannlekerom, to forskerrom, to mediatek/språkrom, et samlingsrom med kjøkken, klatrevegg, scene og innvendig sklie. Bygget er oppført med 2 plan over bakkenivå, og kjeller for tekniske rom og lager.

Bygget er oversiktlig organisert med hovedinngang, trapp og heis midt på bygget, her ligger også fellesrommet, samt personalets arealer. Avdelingene ligger parvis to og to i de to fløyene ut fra fellesrommet/ hovedinngangen. Avdelingene i andre etasje har et stort karnapp med plass på innsiden som kan brukes til samspill, lek og hvile. Barnehagen er spesielt opptatt av trygg tilknytning og barns behov for både skjerming og utfordringer. Byggets utforming støtter opp om dette, med de avdelinger som ligger desentralisert og fellesareal og spesialrom som ligger sentralt i bygget.

Avdelingene

Alle avdelingene har eget kjøkken i hovedrommet på avdelingen. Avdelingene disponerer også et grupperom og har egen fin og grovgarderobe. Fra garderobene er det mulig å se inn på avdelingene gjennom et vindu i døren. Avdelingene er skjermet mot aktivitet i tilstøtende rom og avdelinger. Barnehagen har 4 avdelinger for barn under 3 år og 4 avdelinger for barn over 3 år. Avdelingene er møblert med ulike soner for lek har møbler til leker og utstyr i barnas høyde. 

Temarom/ Aktivitetsrom:

Bygget har stor variasjon i tom og aktivitetstilbud for alle aldersgrupper. Vannrommet har et basseng som brukes til lek og vanntilvenning. Aktivitetene i vannrommet er med på å skape trygghet til vann og gir mulighet til varierte aktiviteter som stimulerer sansene og motorikken.

Skedsmo Kommune har realfag som satsingsområde. Barnehagen har to forskerrom der barn og ansatte jobber med tema og prosjekter knyttet til realfag.

Det er ansatt en språkpedagog i barnehagen. Språkpedagogen har sammen med personalet opparbeidet et språkrom med bøker, spill, bilder og konkreter. I dette rommet jobber pedagogen systematisk sammen med grupper av barn gjennom hele dagen.

Garderober / toaletter:

Alle avdelinger har egen grov- og fingarderobe. To og to avdelinger deler et bad som ligger mellom avdelingene. Det er et toalettrom i fingarderoben og et toalettrom i grovgarderoben på hver avdeling.

Lagerplass:

Barnehagen har generelt godt med lagringsplass både i egne lagerrom og skap.  Alle avdelinger har et stort nærlager med inngang til garderoben. Alle fellesarealer, spesialrom er innredet med skapplass og reoler. I fellesarealet ligger det også et kjølelager og matlager.

Personalarealer:

I midten av bygget i første etasje ligger barnehagens hovedinngang. I direkte tilknytning til hovedinngangen i første etasje ligger personalets garderober og toaletter. I første etasje ved hovedinngangen er det et stort møterom. I denne delen av bygget ligger det personalrom samt matlager og kjølerom. I andre etasje er det et stort arbeidsrom med landskap, styrer og assisterende styreres kontor og et møterom. Både styrer og assisterende styrer har plass til å avholde møter på sine avdelinger.  Utforming av personalrom, arbeidsrom, kontorer og møterom viser tydelig at dette er et moderne bygg der barnehagen verdsettes som en profesjonell virksomhet, som skal romme mange funksjoner og aktiviteter i tillegg til arbeid med barna.

Uteområdet:

Barnehagen ligger på en flat tomt. For å få variasjon i terrenget er det bygget opp hauger med gress rundt omkring. Mellom store gresskledde områder er det asfaltstier for sykling og vogner. Området har en fin universell utforming samtidig som det er variert og spennende. Forskjellige lekeapparater er plassert nært bygget. Uteområdet er generelt oversiktlig og har god kontakt med skogen som ligger rett utenfor gjerdet.


Bråtejordet barnehage på Facebook: www.facebook.com/bratejordetbarnehage