Skolebesøkene under årets konferanse

05.06.2018

Befaringer på skoler og barnehager er et viktig innslag i konferansen. Som i tidligere år blir det også denne gangen mulighet til å besøke barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole på konferansens første dag. 


Faktaark om skolene (pdf)

Skolene vi besøker i år ligger i Ullenssaker kommune og i nabokommunene Eidsvoll og Sørum. Som konferansedeltager får man mulighet til å velge mellom fire ulike "befaringsruter": - videregående skole, ungdomsskole og kombinertskole, barneskoler og barnehager.

Under følger en kort beskrivelse av skolene vi besøker i år. Programbladet vil inneholde en noe mer utfyllende presentasjonen av skolene.

Rute 1: Videregående skole 

Jessheim videregående skole

Skolens hjemmeside

Jessheim videregående skole ble etablert i 1972. Etter årtusenskiftet var det klart at skolebygget ikke lenger tilfredsstilte tidens krav, og det ble vedtatt å bygge ny skole. I august 2017 ble den nye skolen tatt i bruk. Den har plass til 1500 elever og 240 ansatte. Det er pr. i dag ca. 1400 elever på hovedskolen på dagtid og voksenopplæringen har ca. 200 elever på kveldstid.

Hjertet i bygget er kantina, som er i stand til å servere og huse flertallet av elevene i spisepausen, og tjene som møtearena for de ulike informasjonsmøtene for foresatte. Samtidig knytter den alle avdelinger og fløyer sammen. 

Utdanningsprogrammene skolen tilbyr er: Studiespesialisering, formgiving, musikk, dans og drama, helse- og sosialfag, teknisk industriell produksjon, service og samferdsel og tilrettelagt opplæring.

Med et totalt areal på 25 000 m² er skolen den tredje største i landet. 


 

Rute 2: Ungdomsskoler

Gystadmarka ungdomsskole (8-10), Ullensaker kommune

Skolens hjemmside

Ullensaker kommune, og da spesielt Jessheim, har over lengre tid opplevd sterk befolkningsvekst. Dette innebærer et stort behov for nye skoleplasser. Første mandag i februar 2018 kunne kommunen ta i bruk nye Gystadmarka ungdomsskole med plass til 750 elever.

Skolen er bygd ut som et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid), og det er Veidekke-selskapet Skuleplass AS som står som byggherre, mens kommunen har gått inn på en 25-årig leieavtale med utbyggingsselskapet.

Kommunen har i sine valg hatt stort fokus på å velge pedagogisk gode og arealeffektive løsninger, som skal legge minst mulig beslag på ubebygd kommunal grunn. Skolen er derfor bygget ut i fire etasjer – som totalt rommer 9.215 kvadratmeter (BTA).

Trinnarealene er plassert i de to øverste etasjene, mens spesialiserte læringsareal og fellesarealene ligger i første og andre etasje. Her finner man også amfiet og kantinen. Administrasjonen og personalavdeling er lokalisert i en egen fløy. 

Frogner skole og kultursenter (1-10), Sørum kommune

Skolens hjemmeside

Frogner skole og kultursenter er det nye felles navnet på anlegget, etter at Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole ble slått sammen til en felles fire parallell 1-10 skole. Kapasiteten er på 1200 elever og i overkant av 100 lærerarbeidsplasser. 

Utbyggingen har foregått i to byggetrinn. Første byggetrinn bestod av tre skolebygg som ble bundet sammen med en kulvert, rehabilitering av den eksisterende barneskolen samt utomhusanlegg. Første byggetrinn stod ferdig i mars 2016, og de første elevene og lærerne kunne da flytte inn i bygget.

Byggetrinn 2 ble avsluttet ved årsskiftet 2017/2018. Denne delen består av nytt kultursenter/flerbruksbygg med kultursal, bibliotek, øvingsrom for musikk og teater, kantine, skolens administrasjon og undervisningsrom for spesialfag.

Det totale arealet på hele området er på ca 43 dekar. Det er rikelig med lekearealer med gummidekker, og disse er inndelt geografisk etter aldersklasser. I tillegg er det stort gummidekke med hinderløype, en skatepark i plasstøpt betong, utendørs bordtennisbord, stoler og benker samt arboret som skal brukes i undervisningsøyemed. 

Hovedfokus under skolebesøket vil være ungdomsskoledelen.


 

Rute 3: Barneskoler

Nordkisa skole (1-7), Ullensaker kommune

Skolens hjemmeside

Nordkisa skole ligger i tettstedet Nordkisa i Ullensaker kommune. Skolen er en 2 parallell 1-7 skole dimensjonert for 250 elever, med flerbrukshall knyttet til skolen. Skolen og flerbrukshallen fungerer som et nærmiljøanlegg med aktiviteter også etter skolens åpningstid.

Gamle Nordkisa skole ble tatt i bruk i 1906, med senere utvidelser og nybygg. I 2013 ble skolen samlet i et helt nytt skolebygg. Anlegget består av to sammenhengende hovedvolumer, selve skolen i 2 etasjer, og flerbrukshallen. Allrommet, skolens storstue, ligger mellom disse, og knytter dem sammen. I allrommet, så vel som i resten av interiøret, er det lagt vekt på naturlige materialer og godt med dagslys.

Trinområdene har to klasserom, med foldevegg som romdeler. Det er direkte tilgang til grupperom fra alle klasserommene. Programmeringen og organiseringen av skolen er utarbeidet i nært samarbeid med brukergrupper for å oppnå fleksible løsninger og en stor grad av sambruk, - innad i skolen, men også for utleie til nærmiljøet.

Uteområdet er utarbeidet med ulike soner for forskjellige aktiviteter, med opparbeidede forhøyninger og forsenkninger i terrenget.

Bruttoareal på skolen er på 3647m², og flerbrukshallen (med garderober, lager og utebod for skolen) er på 1505 m², og energisentral/teknisk bygg er på 118m² BTA. Total BTA: 5270m².

Bønsmoen skole (1-7), Eidsvoll kommune

Skolens hjemmeside

Det nye skolebygget stod ferdig til skolestart høsten 2012. Tidligere Råholt ungdomsskole er totalrehabilitert og bygget om og tilpasset til barneskole, og et tilbygg over to etasjer har kommet til.

Skolen har i dag ca. 290 elever, men elevtallet er stadig i vekst og skolen har kapasitet til å ta imot 350 elever, eller 2 klasser pr årstrinn. Hvert trinn disponerer et eget hjemmeområde i skolebygget, og det er egne innganger med garderober til alle hjemmeområdene.

I 2016 ble arkitektene bak skolen, Fortunen AS, tildelt den prestisjetunge internasjonale arkitekturprsen WAN Colour in Architectur Award for 2015. Juryen skrev blant annet at «Fortunen har ein konsekvent og gjennomtenkt fargedesign, og det er veldig sterkt. Dei har halde seg til konseptet og gjennomført det godt


 

Rute 4: Barnehager

Egen presentasjon av barnehagene her.

  • Tienbråten barnehage, Fet kommune
  • Gystadmarka DoReMi, Læringsverkstedet 

Send oss en henvendelse