Users or makers?

19.09.2018

Konferansen 2018: Brukere eller skapere av fysisk læringsmiljø?


Program for konferansen

Utdanningsdirektoratet har gleden av å invitere til den sekstende nasjonale konferansen i regi av rådgivingstjenesten for fysisk læringsmiljø. Årets konferanse er lagt til Jessheim ved Gardermoen, 30.-31. oktober. Konferansen er et viktig møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode barnehage- og skoleanlegg, og et sted hvor det er mulig å få nye impulser og knytte faglige kontakter. Konferansen retter seg mot barnehageeiere, skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere.

Users or makers?

Tittelen på årets konferanse er inspirert av Jamie Wallace’s artikkel "Makers not Users" fra 2015, og stiller spørsmål ved brukerbegrepet. Det etableres brukergrupper, det gjøres brukerundersøkelser, det er brukervennlighet og brukermedvirkning.
Men hva er en bruker? Er en bruker en som kun benytter arealer nøyaktig slik arkitekten har planlagt? Dersom man bruker arealene på en annen måte, er man ikke da heller en skaper? Finnes feil bruk av arealer, eller er arealer hele tiden i en skaperprosess?

Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk læringsmiljø. Barnehageloven slår fast at barnehagen skal ha lokaler og uteområder som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid, med mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. Et godt fysisk læringsmiljø bestemmes av mange forhold, som uteanlegg, læringsarenaer, energi og miljøforhold, inneklima, lyd- og lysforhold med mer.
Gode sammenhenger mellom pedagogiske plattformer, undervisningsformer og det fysiske læringsmiljøet, er av stor betydning for læring.

På formiddagen dag 1 vil det etter åpning av konferansen være plenumsforedrag. Årets hovedforedragsholder er Peter Lippman fra USA, bosatt i Australia. På ettermiddagen vil det være befaringer av flere skoler og barnehager. Her vil det bli anledning til å kunne stille spørsmål og drøfte ulike løsninger.
På formiddagen dag 2 blir det parallelle sesjoner frem til lunsj, og dagen avsluttes med plenumsforedrag.
Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø arrangerer konferansen i samarbeid med Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune.

Bilder fra Gystadmarka ungdomsskole, Ullensaker kommune. Fra mediatek og stillerom. (Foto: Stine Østby)

Brukermedvirkning ved planlegging og rehabilitering av nye og eksisterende barnehager og skoler er dermed et sentralt virkemiddel for å lykkes med utformingen og utviklingen av gode anlegg. Årets konferanse vil berøre flere av disse temaene.

Første gang publisert: 27.08.2018

Send oss en henvendelse