Konferanse om sikkerhet i skolebygg

07.01.2016

I desember avholdt Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø en minikonferanse om trygghet og sikkerhet i skolebygg.Invitasjonen til konferansen gikk ut til representanter for Utdanningsdirektoratet, Politidirektoratet, Politihøgskolen, Innsatsledere i Oslopolitiet, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Kommunesektorens organisasjon (KS), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Utdanningsdirektoratet. 

Bakgrunnen for konferansen var at NRK 21. august 2015 hadde et oppslag på sine nettsider om Oslo-politiets kritikk av utforming av norske skoleanlegg, med henblikk på sikkerhet mot mulige terrorhandlinger.

I Norge er det ingen sentrale krav eller retningslinjer for utforming av skoleanleggene. Hvordan vi best kan sikre våre skoleanlegg er en viktig diskusjon. Etter to skoleskytinger på mindre enn ett år (2007-2008), utarbeidet man i Finland en anbefaling fra sentrale myndigheter, om hvordan skolene bør utformes for å ivareta sikkerheten til elever og ansatte. En representant fr finske myndigheter var derfor invitert for å redegjøre for deres konklusjoner om dette.

Tittel for konferansen var formulert med følgende problemstilling: 

Hvordan kan utforming av skolebygningene bidra til økt sikkerhet mot eventuelle terrortrusler?

Siv Stavem fra Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø innledet med å vise til overnevnte utspill fra Oslopolitiet om utforming av norske skoleanlegg. Videre understreket hun at det er mange hensyn å ta når man planlegger nye skolebygg. Sikkerhet er et av mange tema som blir vurdert når skolebygg planlegges, men fokus på sikkerhet må veies opp mot andre primære mål for utformingen.

Det er ønskelig med en skole som er åpen mot nærmiljø og samfunnet utenfor, og et viktig spørsmål i denne sammenheng er om slik åpenhet kommer i konflikt med behovet for sikkerhet.

Utgangspunkt for konferansen; oppslag på nrk.no

Bildet over: Artikkel på nrk.no om sikkerhet i skolebygg  (www.nrk.no)
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/admin/frameset.gan?from_login=1

Erfaringsdeling fra finske skolemyndigheter

Hovedforedraget omhandlet perspektiver og erfaringer fra sikkerhetsvurderinger for skoler i Finland, Foredraget ble presentert av Chief Inspector Mikko Helasvuo fra Regional State Administrative Agency of South-West Finland hvor en av hans oppgaver er sikkerhet ved skolene.  Mikko Helasvuo har også vært medlem og sekretær for arbeidsgruppen som utarbeidet «Safety of School Buildings» (Finland 2015).

Finske utdanningsmyndigheter har sammen med politi- og sikkerhetsmyndigheter hatt gode prosesser i forhold til beskyttelse av skolene sine, etter at de opplevde to skoleskytinger i 2007 og 2008.  Prosessene resulterte i konkrete anbefalinger for sikkerhet ved utforming av skoleanlegg.  

Noen av de viktigste anbefalingene som man i Finland har utarbeidet er:

  • Etablering av talevarslingsanlegg i alle skoler.
  • Flere fluktveier fra lærings- og oppholdsarealer.
  • Vinduer som kan åpnes er viktig som alternative fluktruter.
  • Høy standard i forhold til brannsikkerhet forhindrer brannstiftelser.
  • Bygninger med flere etasjer er potensielt mindre trygge, da disse er vanskeligere å evakuere.

Transparente vegger og åpenhet fremmer trivsel og trygghet blant elevene. 
Man kan raskt oppdage en trussel og få oversikt over hva som skjer i skolebygningen.

Den finske arbeidsgruppen har også fremmet forslag om tiltak som gjør det lettere for redningsarbeidere å orientere seg og ta seg fram i skoleanlegget under en alvorlig hendelse. 

Sikkerhet må alltid være tema i en tidlig planleggingsfase av skolebygg. Sikkerhetstiltak som kommer i etterkant av at bygget står ferdig, vil alltid bli dyrere.

Arbeidsgruppen vektlegger «A spiral of Positivity!»i planleggingsarbeidet. Man ønsker ikke at det innføres adgangskontroll ved skolene, tilsvarende det vi opplever på flyplassene. Elever og ansatte skal ikke stenge seg inne bak lukkede gardiner og stengte dører for omverdenen. 
I stedet ønsker man seg en fysisk, sosialt og mentalt åpen skole!  Mikko Heloasvuos presentasjon kan lastes ned her:  Security and safety presentation

 
Bildet: Mikko Helasvuo presenterte finsk rapport om sikkerhet i skolebygg (FLM Udir)
 

Etter at Mikko Helasvuo hadde presentert sitt foredrag, fikk de øvrige deltagerne mulighet til å stille spørsmål og komme med egne innlegg i forhold til skolesikkerhet. 

Bruk av glass i innvendige vegger ble diskutert. Stor grad av transparens gjør det lett for en gjerningsperson å orientere seg om hvor elever og ansatte oppholder seg, samtidig som transparens også gir større muligheter for å lokalisere en mulig gjerningsperson. Knust glass, f.eks. forårsaket av en eksplosjon, kan påføre mange personer skader.

Skoler bør planlegges og utformes ut fra skolens primærbehov og den daglige driften. Terrorsituasjoner og alvorlige voldshendelser er sjeldne, men det bør være mulig å kombinere bruk av glass med enkelte sentrale sikkerhetshensyn.

Det er også viktig med god merking i skolebygningenefor at redningsarbeidere fort kan orientere seg og koordinere aksjonen når de kommer frem.


Kommunene har ansvar for sikkerheten i skolene

Det er kommunene og fylkeskommunene som er skoleeiere og har ansvar for tilsyns- og beredskapsarbeidet i skolene. Dette er et ansvar man har et bevisst forhold til og som blir tatt på alvor. En rekke alvorlige hendelser og medieoppslag om disse i den senere tid, har trolig ført til at oppmerksomheten omkring tema er blitt ytterligere skjerpet.

Forskrift og kommunal beredskapsplikt skal sikre et helhetlig og kontinuerlig arbeid med sikkerhet. Man kan kanskje stille spørsmål ved om tilgjengelig verktøy for risiko og sårbarhetsanalyse kan forbedres. Kommunene bruker det verktøyet som til enhver tid er tilgjengelig.

 

Restrisiko

Vi må erkjenne at 100% trygghet er noe vi ikke klarer å oppnå i skolene våre, det vil alltid gjenstå en restrisiko for at alvorlige voldshendelser kan skje. Det kan imidlertid arbeides for å minimere muligheten for at slike hendelser skjer, og man må derfor holde et kontinuerlig fokus sikkerhet og trygghet i skolene.

Selv om man ikke kom fra til et klart svar på problemstillingen som var satt opp som tittel for konferansen, var det bred enighet om at gruppen bør samles igjen ut på vårparten for å ta opp igjen tråden fra denne første dialogkonferansen.

 

Relaterte saker:

Artikkel på nrk.no om utspill fra Oslo-politiet om manglende fokus på sikkerhet i nye skolebygg (www.nrk.no/norge/politiet-mener-fremtidens-skolebygg-ma-ta-hoyde-for-terrortrusler-1.12510374.

Artikkel i Vårt land om sikkerhet og beredskapsarbeid i finske skoler http://www.vl.no/nyhet/slik-endret-finnene-skolene-etter-massakrene-1.423604

«Safety of School Buildings». Finsk rapport om sikkerhet i skolene (sammendrag på engelsk og svensk).
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/tr02.pdf?lang=fi

Send oss en henvendelse