Film om skolens uterom

30.10.2018

Skolens uterom skal legge til rette for ulike aktiviteter, organiserte og uorganiserte, både innenfor og utenfor skoletid. 


Opplæringsloven og Forskrift og Miljørettet helsevern i barnehager og skoler gir klare føringer og retningslinjer for utformingen av skolens uteområder. Opplæringsloven slår fast at 

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring» (Opplæringsloven §9 A-2). Dette gjelder både for det psykososiale og det fysiske miljøet, - inne og ute.

Veileder til Forskrift om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager (Helsedir 2014) gir føringer for planlegging, drift og vedlikehold av skolens uteområder. Her står det blant annet at

  • Skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men også sosialt samvær, rekreasjon og hvile.
  • Utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til organiserte aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet.
  • Areal i seg selv er ikke nok til å ha et tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og organisering av bruken av arealene er minst like viktig.

I denne filmen forteller Hans Petter Ulleberg, (Førsteamanuensis NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring) om hvilke tanker han gjør seg i forhold til planlegging og organisering av skolens uteområder. Han trekker blant annet frem variasjon som et viktig prinsipp.

Vi har også snakket med lærer Åse Ødegård om hvilke erfaringer man har gjort seg i forhold til planlegging og bruk av uteområdet ved Åsveien skole i Trondheim.

 

Send oss en henvendelse